แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
1.จำนวนสถานศึกษาใน สังกัด..สพป.บร.1  202 ....โรงเรียน.......จังหวัด   เปิดสอนในระดับ  อนุบาล-มัธยมต้น
2.จำนวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด(ไม่รวมระดับก่อนประถมศึกษา......28704........คน แยกเป็น ชาย.......15092.......คน หญิง.....13612..........คน
3.จำนวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา(รวมอัตราจ้าง)......2377....คน
4. จำนวนผู้รับผิดชอบด้านสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา......731............คน ผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็น ( )ครู ( ) เจ้าหน้าที่ ( ) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
 
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1)กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 12266 11349 2670 2265 0 0 14936 13614  
2)กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 16 0 166 0 0 0 182 0  
3) กลุ่มสงสัยว่าค้ายา 0 0 0 0 0 0 0 0      
รวมทั้งสิ้น 12282 11349 2836 2265 0 0 15118 13614   
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2
2.1 กลุ่มที่ยังใช้อยู่ 16 0 120 0 0 0 136 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 40 0 0 0      
-บุหรี่ 16 0 80 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0      
2.2 กลุ่มกำลังบำบัด 0 0 46 0 0 0 46 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 15 0 0 0      
-บุหรี่ 0 0 31 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0