แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
1.จำนวนสถานศึกษาใน สังกัด...สพป.บร2 . 231 ...โรงเรียน........จังหวัด   เปิดสอนในระดับ  อนุบาล-มัธยมต้น
2.จำนวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด(ไม่รวมระดับก่อนประถมศึกษา......36409........คน แยกเป็น ชาย.......18949.......คน หญิง.....17460..........คน
3.จำนวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา(รวมอัตราจ้าง)......2955....คน
4. จำนวนผู้รับผิดชอบด้านสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา......676............คน ผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็น ( )ครู ( ) เจ้าหน้าที่ ( ) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
 
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1)กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 15232 14355 3715 3082 0 0 18947 17437  
2)กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 3 0 32 0 0 0 35 0  
3) กลุ่มสงสัยว่าค้ายา 0 0 0 0 0 0 0 0      
รวมทั้งสิ้น 15235 14355 3747 3082 0 0 18982 17437   
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2
2.1 กลุ่มที่ยังใช้อยู่ 3 0 30 0 0 0 33 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 0 0 0 0      
-บุหรี่ 3 0 30 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0      
2.2 กลุ่มกำลังบำบัด 0 0 2 0 0 0 2 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 0 0 0 0      
-บุหรี่ 0 0 2 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0