แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
1.จำนวนสถานศึกษาใน สังกัด...สพม.32 .66 ....โรงเรียน.......จังหวัด   เปิดสอนในระดับ มัธยมต้น-มัธยมปลาย(ปวช.)
2.จำนวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด(ไม่รวมระดับก่อนประถมศึกษา......64469........คน แยกเป็น ชาย.......26649.......คน หญิง.....37820..........คน
3.จำนวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา(รวมอัตราจ้าง)......3426....คน
4. จำนวนผู้รับผิดชอบด้านสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา......361............คน ผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็น ( )ครู ( ) เจ้าหน้าที่ ( ) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
 
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1)กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 0 0 14131 18969 10633 18664 24764 37633  
2)กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 0 0 1142 53 1626 137 2768 190  
3) กลุ่มสงสัยว่าค้ายา 0 0 2 0 3 1 5 1      
รวมทั้งสิ้น 0 0 15275 19022 12262 18802 27537 37824   
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2
2.1 กลุ่มที่ยังใช้อยู่ 0 0 990 53 1438 137 2428 190  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 308 38 571 125      
-บุหรี่ 0 0 665 13 846 11      
-กัญชา 0 0 6 2 5 0      
-ยาบ้า 0 0 11 0 16 1      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0      
2.2 กลุ่มกำลังบำบัด 0 0 152 0 188 0 340 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 35 0 41 0      
-บุหรี่ 0 0 104 0 124 0      
-กัญชา 0 0 1 0 1 0      
-ยาบ้า 0 0 12 0 22 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0