แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา
1.จำนวนสถานศึกษาใน สังกัด ..สพป.บร.4.. 194 .โรงเรียน  . .......จังหวัด   เปิดสอนในระดับ  อนุบาล-มัธยมต้น
2.จำนวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษาทั้งหมด(ไม่รวมระดับก่อนประถมศึกษา......23849........คน แยกเป็น ชาย.......12520.......คน หญิง.....11329..........คน
3.จำนวนครูทั้งหมดในสถานศึกษา(รวมอัตราจ้าง)......1980....คน
4. จำนวนผู้รับผิดชอบด้านสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา......488............คน ผู้รับผิดชอบดังกล่าวเป็น ( )ครู ( ) เจ้าหน้าที่ ( ) อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
 
  ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1)กลุ่มผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 10239 9528 1673 1391 0 0 11912 10919  
2)กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด 12 0 80 0 0 0 92 0  
3) กลุ่มสงสัยว่าค้ายา 0 0 0 0 0 0 0 0      
รวมทั้งสิ้น 10251 9528 1753 1391 0 0 12004 10919   
รายละเอียดเพิ่มเติมข้อ 2
2.1 กลุ่มที่ยังใช้อยู่ 12 0 76 0 0 0 88 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1 0 11 0 0 0      
-บุหรี่ 11 0 65 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0      
2.2 กลุ่มกำลังบำบัด 0 0 4 0 0 0 4 0  
-เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0 0 0 0 0      
-บุหรี่ 0 0 4 0 0 0      
-กัญชา 0 0 0 0 0 0      
-ยาบ้า 0 0 0 0 0 0      
-กระท่อม 0 0 0 0 0 0      
-สาระเหย 0 0 0 0 0 0      
-อื่น ๆ(ระบุ)ยกเว้น เหล้า/เครื่องดื่มแอลกอฮอร์/บุหรี่ 0 0 0 0 0 0