บัญชีรายชื่อโรงเรียน AREA 1
เข้าระบบข้อมูลยาเสพติด
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ชั้นที่สอน เวลาแก้ไข
1 31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 14:07:52 chk
2 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-15 13:43:54 chk
3 31010003 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 09:21:44 chk
4 31010004 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 15:57:06 chk
5 31010005 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 09:54:03 chk
6 31010006 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:11:03 chk
7 31010007 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 09:18:01 chk
8 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 09:21:47 chk
9 31010009 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:17:31 chk
10 31010010 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:30:16 chk
11 31010011 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-06 13:18:02 chk
12 31010012 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:01:30 chk
13 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:07:55 chk
14 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 12:47:59 chk
15 31010015 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-14 11:44:24 chk
16 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:31:10 chk
17 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:28:31 chk
18 31010018 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 11:05:17 chk
19 31010019 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 16:19:08 chk
20 31010020 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:51:56 chk
21 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 13:16:35 chk
22 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ 2015-11-27 10:32:49 chk
23 31010023 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 12:59:22 chk
24 31010024 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-27 10:35:35 chk
25 31010025 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:36:01 chk
26 31010026 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-27 10:45:49 chk
27 31010027 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:08:06 chk
28 31010028 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 11:11:31 chk
29 31010029 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-05-24 07:34:14 chk
30 31010030 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:36:28 chk
31 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 14:49:51 chk
32 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:26:00 chk
33 31010033 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:37:53 chk
34 31010034 บ้านหนองโสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 13:07:07 chk
35 31010035 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:30:31 chk
36 31010036 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 10:53:03 chk
37 31010037 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 09:08:40 chk
38 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-05 10:07:14 chk
39 31010039 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:38:30 chk
40 31010040 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:39:40 chk
41 31010041 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:39:58 chk
42 31010042 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 14:39:33 chk
43 31010043 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 14:16:39 chk
44 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-09-26 11:19:38 chk
45 31010045 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:39:34 chk
46 31010046 บ้านโคกกลาง 2015-11-24 16:21:25 chk
47 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:25:32 chk
48 31010048 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:33:43 chk
49 31010049 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 11:14:59 chk
50 31010050 บ้านหนองไทร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-09 09:52:09 chk
51 31010051 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 14:12:20 chk
52 31010052 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:42:21 chk
53 31010053 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:20:04 chk
54 31010054 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 15:35:33 chk
55 31010055 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 14:14:33 chk
56 31010056 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:41:10 chk
57 31010057 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 09:01:58 chk
58 31010058 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 09:55:40 chk
59 31010059 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-02 14:49:20 chk
60 31010060 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 20:47:59 chk
61 31010061 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:40:58 chk
62 31010062 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:42:09 chk
63 31010063 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:42:37 chk
64 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 20:28:56 chk
65 31010065 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 06:53:06 chk
66 31010066 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-17 09:46:00 chk
67 31010067 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-07-30 16:10:11 chk
68 31010068 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 10:20:23 chk
69 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-05 13:30:47 chk
70 31010070 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-16 09:44:44 chk
71 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:43:04 chk
72 31010072 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:37:27 chk
73 31010073 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 15:02:54 chk
74 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:12:12 chk
75 31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:37:26 chk
76 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-25 12:48:23 chk
77 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:46:19 chk
78 31010078 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 13:15:52 chk
79 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 13:12:25 chk
80 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-08-30 10:32:44 chk
81 31010081 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 10:15:43 chk
82 31010082 บ้านนากลาง 2015-11-02 13:34:01 chk
83 31010083 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:41:33 chk
84 31010084 วัดบ้านบัลลังก์ 2015-11-02 13:34:13 chk
85 31010085 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:44:35 chk
86 31010086 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 10:57:02 chk
87 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:45:26 chk
88 31010088 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-12 14:35:07 chk
89 31010089 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-02 09:04:34 chk
90 31010090 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:48:16 chk
91 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา 2015-11-04 10:53:07 chk
92 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 09:22:32 chk
93 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 15:15:01 chk
94 31010094 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:49:27 chk
95 31010095 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 09:38:22 chk
96 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-06 16:21:02 chk
97 31010097 บ้านกวางงอย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:32:20 chk
98 31010098 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 13:17:03 chk
99 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 12:26:17 chk
100 31010100 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:50:01 chk
101 31010101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 06:58:33 chk
102 31010102 บ้านสระคูณ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 13:02:52 chk
103 31010103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 11:01:36 chk
104 31010104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 15:44:48 chk
105 31010105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:35:43 chk
106 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 13:44:51 chk
107 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 10:59:01 chk
108 31010108 บ้านหนองปลิง 2015-11-19 10:09:14 chk
109 31010109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 15:00:29 chk
110 31010110 บ้านสนวน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 23:18:49 chk
111 31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 13:42:40 chk
112 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:50:56 chk
113 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 13:32:13 chk
114 31010114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:25:13 chk
115 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:19:49 chk
116 31010116 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 10:36:19 chk
117 31010117 บ้านหนองไทร ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:16:05 chk
118 31010118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 08:09:56 chk
119 31010119 บ้านหนองม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 10:55:59 chk
120 31010120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:52:53 chk
121 31010121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:53:21 chk
122 31010122 บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:54:31 chk
123 31010123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:55:16 chk
124 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 11:10:28 chk
125 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 15:55:53 chk
126 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 14:58:50 chk
127 31010127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 14:51:32 chk
128 31010128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:55:46 chk
129 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 13:21:42 chk
130 31010130 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:16:48 chk
131 31010131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 11:23:59 chk
132 31010132 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-25 11:16:19 chk
133 31010133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-01 11:09:26 chk
134 31010134 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 13:30:16 chk
135 31010135 รวมมิตรวิทยา 2015-11-23 10:45:48 chk
136 31010136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-19 11:19:52 chk
137 31010137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:01:40 chk
138 31010138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 10:39:12 chk
139 31010139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:23:12 chk
140 31010140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:24:05 chk
141 31010141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:00:35 chk
142 31010142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-16 13:47:23 chk
143 31010143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:25:57 chk
144 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:23:58 chk
145 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 15:33:37 chk
146 31010146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 09:56:51 chk
147 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2018-02-22 13:57:07 chk
148 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2018-02-22 13:55:24 chk
149 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:28:54 chk
150 31010150 บ้านหนองระนาม 2015-11-10 09:46:06 chk
151 31010151 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 09:36:42 chk
152 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 11:06:16 chk
153 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 11:49:00 chk
154 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 13:07:37 chk
155 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 08:33:04 chk
156 31010156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 13:17:37 chk
157 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 15:14:49 chk
158 31010158 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:27:32 chk
159 31010159 บ้านหนองมันปลา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 15:10:27 chk
160 31010160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 13:27:09 chk
161 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:44:06 chk
162 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:19:54 chk
163 31010163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:46:42 chk
164 31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 15:36:38 chk
165 31010165 วัดบ้านตะขบ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:34:47 chk
166 31010166 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:22:47 chk
167 31010167 วัดบ้านหินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 09:26:19 chk
168 31010168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:12:37 chk
169 31010169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:22:36 chk
170 31010170 บ้านโคกสนวน ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 12:01:24 chk
171 31010171 บ้านช่อผกา ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 10:29:51 chk
172 31010172 บ้านบุหนองเทา ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 11:47:19 chk
173 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 14:54:41 chk
174 31010174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 14:38:31 chk
175 31010175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 16:40:27 chk
176 31010176 อนุบาลชำนิ ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 14:29:39 chk
177 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 13:55:26 chk
178 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:56:41 chk
179 31010179 บ้านประคอง ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 11:24:08 chk
180 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 10:58:22 chk
181 31010181 วัดละลวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 13:48:45 chk
182 31010182 บ้านหนองพะอง 2015-11-19 09:36:16 chk
183 31010183 บ้านหนองเพิก ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:04:18 chk
184 31010184 บ้านดอนหวาย ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 16:15:42 chk
185 31010185 วัดหนองปล่อง ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 01:34:48 chk
186 31010186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 16:08:55 chk
187 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 09:55:39 chk
188 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:10:25 chk
189 31010189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:11:14 chk
190 31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 10:32:46 chk
191 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 12:26:46 chk
192 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:12:15 chk
193 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:39:07 chk
194 31010194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 13:19:05 chk
195 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 11:20:38 chk
196 31010196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 08:59:47 chk
197 31010197 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:23:55 chk
198 31010199 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-25 14:55:39 chk
199 31010200 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 11:30:49 chk
200 31010201 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 16:19:31 chk
201 31010202 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 09:56:49 chk
202 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 11:21:17 chk