บัญชีรายชื่อโรงเรียน AREA 2
เข้าระบบข้อมูลยาเสพติด
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ชั้นที่สอน การแก้ไข
203 31020001 อนุบาลกระสัง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:43:45
204 31020002 วัดบ้านหนองแขม กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 14:14:18
205 31020003 บ้านตะเคียน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 08:53:03
206 31020004 บ้านระโยงใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 11:47:40
207 31020005 บ้านขามตาเบ้า อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:49:33
208 31020006 บ้านถนน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 10:09:09
209 31020007 บ้านหนองตระเสก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-12 11:08:45
210 31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:45:15
211 31020009 วัดบ้านกันทรารมย์ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:58:48
212 31020010 บ้านระกาเสม็ด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:42:03
213 31020011 บ้านหนองขอน กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:45:48
214 31020012 บ้านดอนยาว กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-22 11:10:18
215 31020013 บ้านโคกยาง 2015-12-29 15:31:07
216 31020014 วัดบ้านชุมแสง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 13:21:50
217 31020015 บ้านก้านเหลือง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 10:45:17
218 31020016 บ้านไม้แดง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:16:18
219 31020017 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 12:30:53
220 31020018 บ้านไผ่ลวก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 11:11:14
221 31020019 วัดปทุมคงคา กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 10:26:15
222 31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 13:12:46
223 31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 10:15:52
224 31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 13:35:05
225 31020023 บ้านระกา 2015-12-29 13:47:36
226 31020024 วัดอินทบูรพา กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 10:08:27
227 31020025 บ้านนารา กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 13:24:05
228 31020026 บ้านเมืองไผ่ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 13:05:37
229 31020027 บ้านสวายสอ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:29:25
230 31020028 วัดธรรมถาวร กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 08:46:40
231 31020029 บ้านอโณทัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:09:48
232 31020030 บ้านลำดวน 2015-12-29 15:52:45
233 31020031 วัดบ้านหนองพลวง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:27:37
234 31020032 บ้านยาง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:33:41
235 31020033 บ้านแสลงพันกระเจา 2015-07-06 13:52:07
236 31020034 บ้านแซวประดู่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 13:30:24
237 31020035 บ้านโนนสว่าง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 11:48:41
238 31020036 บ้านขามสามัคคี 2015-12-23 11:13:15
239 31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:18:22
240 31020038 บ้านโคกสูง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 09:38:54
241 31020039 บ้านนาราใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 13:59:15
242 31020040 บ้านตาราม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:02:39
243 31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 12:11:21
244 31020042 วัดบ้านจอม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 17:16:52
245 31020043 บ้านเสม็ด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 14:26:05
246 31020044 บ้านหนองรักษ์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:56:54
247 31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 13:00:38
248 31020046 บ้านโคลด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:17:24
249 31020047 บ้านสูงเนิน 2015-07-06 10:27:18
250 31020048 บ้านทุ่งสว่าง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 10:50:41
251 31020049 บ้านบัวถนน กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:13:53
252 31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 14:17:31
253 31020051 บ้านตะครองใต้ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:16:13
254 31020052 วัดบ้านปราสาท กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 11:23:43
255 31020053 บ้านละลูน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:29:19
256 31020054 บ้านชำแระ 2015-12-28 10:38:59
257 31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:20:58
258 31020056 วัดหนองตะครอง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 14:15:01
259 31020057 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:25:10
260 31020058 บ้านโนนแดง 2015-12-24 09:38:21
261 31020059 บ้านจาน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:26:53
262 31020060 บ้านหนองเหล็ก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:27:48
263 31020061 บ้านกุดใหญ่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:30:26
264 31020062 บ้านห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 15:13:40
265 31020063 บ้านกุดโคลน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 14:08:37
266 31020064 บ้านน้ำอ้อม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:58:48
267 31020065 บ้านตะครอง 2015-12-23 14:16:21
268 31020066 บ้านตาเป้า กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:24:37
269 31020067 บ้านประดู่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:35:33
270 31020068 บ้านเขาคอก ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-12 15:21:36
271 31020069 บ้านโคกกลอย ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 14:22:32
272 31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 15:26:37
273 31020071 บ้านหนองตะโก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-13 13:42:14
274 31020072 บ้านหนองเอียน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:30:46
275 31020073 บ้านละหอกกระสัง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:31:45
276 31020074 บ้านโนนศิลา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-03 12:02:53
277 31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย 2015-12-29 10:54:44
278 31020076 บ้านหนองตะขบ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 14:22:01
279 31020077 บ้านโคกตูม ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 14:18:42
280 31020078 บ้านราษฏร์นิยม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 14:45:28
281 31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 14:52:17
282 31020080 บ้านโคกรัง 2015-12-24 10:47:23
283 31020081 บ้านโคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:42:37
284 31020082 บ้านหนองอาแมะ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 15:21:08
285 31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:35:12
286 31020084 บ้านหนองไผ่ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:45:40
287 31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:21:32
288 31020086 บ้านเกียรติเจริญ 2015-07-06 15:48:29
289 31020087 วัดตะลุงเก่า ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 14:05:09
290 31020088 บ้านโคกกลาง 2016-01-05 14:04:40
291 31020089 บ้านโคกย่าง ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 15:54:43
292 31020090 บ้านเก็ม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 09:16:50
293 31020091 บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:56:48
294 31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-11 11:40:42
295 31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:59:04
296 31020094 บ้านบัว ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 12:53:14
297 31020095 บ้านหนองร้าน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:03:31
298 31020096 บ้านกระสังสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:04:21
299 31020097 บ้านชุมแสง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:00:33
300 31020098 บ้านโคกเห็ด ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:12:38
301 31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 16:14:41
302 31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 2015-12-29 10:25:30
303 31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-14 16:06:52
304 31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 12:24:24
305 31020103 วัดบ้านไพบูลย์ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 14:11:07
306 31020104 บ้านโคกกี่ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:45:07
307 31020105 บ้านโคกสำโรง 2015-12-30 13:03:30
308 31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 13:01:11
309 31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:22:58
310 31020108 ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-11 11:18:01
311 31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:14:40
312 31020110 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:19:24
313 31020111 บ้านหนองม่วง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 14:25:05
314 31020112 บ้านหัวตะแบก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 12:45:41
315 31020113 วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:24:43
316 31020114 บ้านหนองกระต่าย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:26:13
317 31020115 บ้านกระสัง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:27:12
318 31020116 บ้านหินกอง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:31:43
319 31020117 บ้านเขว้า ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-17 14:37:45
320 31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:13:52
321 31020119 บ้านพาชี ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:38:19
322 31020120 บ้านโคกสะอาด 2015-12-29 13:25:25
323 31020121 บ้านห้วยปอ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 09:13:46
324 31020122 บ้านหนองเก็ม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:40:54
325 31020123 บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:27:28
326 31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 10:00:21
327 31020125 บ้านบ่อดิน 2015-07-07 09:43:42
328 31020126 บ้านไพศาลสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:19:29
329 31020127 บ้านละลมพนู ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 16:13:35
330 31020128 บ้านสังเคิล ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:21:30
331 31020129 บ้านไทรโยง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:51:23
332 31020130 บ้านโพธิ์ไทร ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 14:48:46
333 31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 11:43:29
334 31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-15 13:44:30
335 31020133 บ้านจรอกใหญ่ 2015-07-07 10:26:18
336 31020134 บ้านปราสาทสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 11:32:41
337 31020135 บ้านหนองนา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 10:46:14
338 31020136 บ้านโคกเพชรไสยา ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 15:23:27
339 31020137 บ้านสี่เหลี่ยม ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 11:41:09
340 31020138 บ้านสารภี 2015-12-29 09:17:05
341 31020139 บ้านหนองบอน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:59:59
342 31020140 บ้านแสลงโทน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:04:13
343 31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 15:51:57
344 31020142 บ้านหนองบอนวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-07 10:40:21
345 31020143 บ้านห้วยเสลา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 14:16:20
346 31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:22:03
347 31020145 บ้านโนนเสน่ห์ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 10:49:30
348 31020146 บ้านหว้า บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 10:53:11
349 31020147 บ้านเขาดินเหนือ 2015-12-23 11:03:31
350 31020148 บ้านศรีสุข บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 12:02:33
351 31020149 บ้านหลัก บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:15:56
352 31020150 บ้านตรุง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:16:47
353 31020151 นิคมสร้างตนเอง 4 2015-07-07 11:19:30
354 31020152 นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:43:43
355 31020153 นิคมสร้างตนเอง 6 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 09:28:19
356 31020154 นิคมสร้างตนเอง 8 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 11:22:19
357 31020155 บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 13:44:43
358 31020156 บ้านสายโท 4 ใต้ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:24:31
359 31020157 นิคมสร้างตนเอง 2 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 11:25:59
360 31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 11:30:46
361 31020159 บ้านถนนโคกใหญ่ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:31:17
362 31020160 บ้านหนองแวง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:32:11
363 31020161 นิคมสร้างตนเอง 9 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 10:23:49
364 31020162 อนุบาลบ้านกรวด 2015-12-23 15:14:48
365 31020163 บ้านตาอี บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:56:05
366 31020164 บ้านโคกยาง บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:03:34
367 31020165 บ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:04:43
368 31020166 บ้านยาง 2015-12-23 21:16:19
369 31020167 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-27 11:51:41
370 31020168 บ้านโคกเบง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 14:36:09
371 31020169 บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 09:28:55
372 31020170 นิคมสร้างตนเอง 3 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 10:48:49
373 31020171 นิคมสร้างตนเอง 7 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:11:26
374 31020172 บ้านบึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:12:32
375 31020173 บ้านสายโท 1 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:07:33
376 31020174 นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:14:34
377 31020175 บ้านโคกระเหย บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 14:14:29
378 31020176 บ้านปราสาททอง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 14:50:43
379 31020177 บ้านละหอกตะแบง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-23 14:31:22
380 31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 14:22:34
381 31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:20:55
382 31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:21:57
383 31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์ 2015-07-07 15:23:40
384 31020182 เพียงหลวง ๒ บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 10:32:21
385 31020183 บ้านโคกกะชาย 2015-07-22 15:50:48
386 31020184 บ้านหนองไม้งาม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 16:13:32
387 31020185 บ้านหนองไม้งาม 2 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 16:02:08
388 31020186 บ้านตะลุมพุก บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 16:16:57
389 31020187 บ้านสายตรี 9 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 16:17:39
390 31020188 บ้านสายตรี 16 2015-07-07 16:18:39
391 31020189 บ้านหินลาด บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:13:08
392 31020190 บ้านละหานทรายใหม่ บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 12:40:45
393 31020191 บ้านละหานทรายเก่า บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 12:01:01
394 31020192 บ้านถนนน้อย บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:59:24
395 31020193 วัดบ้านแสลงคง 2015-07-10 10:58:07
396 31020194 บ้านโคกขมิ้น พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 14:15:43
397 31020195 บ้านตาแก พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 09:50:04
398 31020196 เขว้าศึกษา พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 15:44:46
399 31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 12:06:42
400 31020198 บ้านปลัด พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 12:04:17
401 31020199 บ้านตะแบก พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:34:28
402 31020200 บ้านแพงพวย พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:32:35
403 31020201 บ้านโคกชุม พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:46:30
404 31020202 บ้านปราสาท อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:50:57
405 31020203 วัดโคกเจริญ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:40:54
406 31020204 บ้านป่าชัน พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-06 14:05:53
407 31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-03 11:17:51
408 31020206 บ้านมะมัง พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:17:27
409 31020207 อนุบาลบ้านสะเดา พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 15:02:27
410 31020208 บ้านบุญช่วย พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:26:22
411 31020209 วัดพลับพลา พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:27:59
412 31020210 บ้านโคกโพธิ์ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 11:34:26
413 31020211 วัดสำโรง 2015-12-29 15:12:03
414 31020212 บ้านตะโกรี 2015-07-10 11:36:15
415 31020213 บ้านเสม็ด พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:37:09
416 31020214 บ้านประดู่ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 13:25:35
417 31020215 พุทธบารมี พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-22 13:28:58
418 31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-08-17 14:12:24
419 31020217 บ้านกระสังสามัคคี ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 13:31:29
420 31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:54:51
421 31020219 วัดบ้านตาเสา ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:48:03
422 31020220 บ้านมะขามทานตะวัน ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-08-11 15:47:09
423 31020221 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 2015-07-10 11:51:42
424 31020222 บ้านตะโกบำรุง 2015-07-10 11:52:42
425 31020223 บ้านโชคกราด ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-27 19:58:59
426 31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 10:26:57
427 31020225 บ้านจบก ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:50:26
428 31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:23:57
429 31020227 วัดบ้านสนวน ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 08:25:22
430 31020228 วัดบ้านใหม่ ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:51:03
431 31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:50:47
432 31020230 อนุบาลห้วยราช ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-18 12:57:10
433 31020231 บ้านดวน ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 11:21:47