บัญชีรายชื่อโรงเรียน AREA 32
เข้าระบบข้อมูลยาเสพติด
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ชั้นที่สอน การแก้ไข
844 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 20:54:10chk
845 31012002 ภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 11:22:48chk
846 31012003 บัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 11:31:46chk
847 31012004 พระครูพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-17 14:58:00chk
848 31012005 สองห้องพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-25 05:06:22chk
849 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 14:57:52chk
850 31012007 สวายจีกพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-01 19:53:38chk
851 31012008 หนองตาดพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-30 12:45:23chk
852 31012009 กลันทาพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 21:06:16chk
853 31012010 ธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 20:50:42chk
854 31012011 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 21:21:07chk
855 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-06-01 11:00:09chk
856 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:22:35chk
857 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-23 14:49:30chk
858 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:17:02chk
859 31012016 ชำนิพิทยาคม ชำนิ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-15 13:33:42chk
860 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-01 20:02:01chk
861 31022001 กระสังพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 16:21:04chk
862 31022002 ลำดวนพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 16:30:43chk
863 31022003 ชุมแสงพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:26:43chk
864 31022004 สูงเนินพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-18 14:05:33chk
865 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:31:35chk
866 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:04:50chk
867 31022007 ไพศาลพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 17:36:46chk
868 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:33:10chk
869 31022009 แสลงโทนพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 09:56:42chk
870 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร บ้านกรวด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-23 10:08:20chk
871 31022011 โนนเจริญพิทยาคม บ้านกรวด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:16:23chk
872 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม พลับพลาชัย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-28 06:14:12chk
873 31022013 ห้วยราชพิทยาคม ห้วยราช มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-23 10:13:58chk
874 31032001 นางรอง นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-03 12:08:04chk
875 31032002 สิงหวิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:24:07chk
876 31032003 นางรองพิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-09 11:11:36chk
877 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 19:52:22chk
878 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-24 11:05:22chk
879 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:27:26chk
880 31032007 ถนนหักพิทยาคม นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-02 07:29:22chk
881 31032010 หนองกี่พิทยาคม หนองกี่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:31:16chk
882 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม หนองกี่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 07:22:24chk
883 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-16 20:30:21chk
884 31032013 ละหานทรายวิทยา ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:27:58chk
885 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-03-28 07:25:49chk
886 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-11-27 12:20:29chk
887 31032016 ไทยเจริญวิทยา ปะคำ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:33:35chk
888 31032017 ปะคำพิทยาคม ปะคำ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 18:34:27chk
889 31032018 หนองหงส์พิทยาคม หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-29 18:42:16chk
890 31032019 ห้วยหินพิทยาคม หนองหงส์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 18:46:16chk
891 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม โนนสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:38:22chk
892 31032021 สามัคคีพิทยาคม โนนสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-07 15:27:59chk
893 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ โนนดินแดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-16 10:58:18chk
894 31032023 พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:35:34chk
895 31042001 คูเมืองวิทยาคม คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-25 14:51:04chk
896 31042002 ตูมใหญ่วิทยา คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-24 09:24:38chk
897 31042003 มัธยมพรสำราญ คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:37:14chk
898 31042005 พุทไธสง พุทไธสง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 11:41:49chk
899 31042006 เมืองแกพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:39:17chk
900 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:35:54chk
901 31042008 สะแกพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-10-10 05:10:37chk
902 31042009 สมเสม็ดวิทยา สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:37:23chk
903 31042010 ร่อนทองพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-02-09 09:08:22chk
904 31042011 สตึก สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-04 07:53:51chk
905 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม นาโพธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-22 22:52:36chk
906 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม นาโพธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:55:16chk
907 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม บ้านใหม่ไชยพจน์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:39:14chk
908 31042015 แคนดงพิทยาคม แคนดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:57:44chk
909 31042016 ดงพลองพิทยาคม แคนดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 20:00:29chk