บัญชีรายชื่อ  909  โรงเรียน    5 AREA  
เข้าระบบข้อมูลยาเสพติด
ที่ รหัส โรงเรียน อำเภอ ชั้นที่สอน การแก้ไข  
1 31010001 บ้านโพธิ์ดอนหวาย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 14:07:52 chk
2 31010002 บ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-15 13:43:54 chk
3 31010003 บ้านหนองม้า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 09:21:44 chk
4 31010004 บ้านกลันทาวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 15:57:06 chk
5 31010005 บ้านท้องเรือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 09:54:03 chk
6 31010006 บ้านพระครูน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:11:03 chk
7 31010007 บ้านหนองปรือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 09:18:01 chk
8 31010008 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 09:21:47 chk
9 31010009 วัดบ้านเสม็ด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:17:31 chk
10 31010010 ไตรภูมิวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:30:16 chk
11 31010011 บ้านโกรกขี้หนู เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-06 13:18:02 chk
12 31010012 บ้านหนองตราดน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:01:30 chk
13 31010013 สามัคคีมีชัยวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:07:55 chk
14 31010014 บ้านหนองไผ่ใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 12:47:59 chk
15 31010015 บ้านตราดหนองพลวง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-14 11:44:24 chk
16 31010016 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:31:10 chk
17 31010017 วัดบ้านถลุงเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:28:31 chk
18 31010018 บ้านโนนศิลา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 11:05:17 chk
19 31010019 บ้านหนองผักแว่น เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 16:19:08 chk
20 31010020 บ้านพะไล เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:51:56 chk
21 31010021 เขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 13:16:35 chk
22 31010022 อนุบาลบุรีรัมย์ 2015-11-27 10:32:49 chk
23 31010023 บ้านตะเคียน เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 12:59:22 chk
24 31010024 บ้านหนองเพชร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-27 10:35:35 chk
25 31010025 วัดบ้านสวายสอ เมืองบุรีรัมย์ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:36:01 chk
26 31010026 วัดบ้านรุน เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-27 10:45:49 chk
27 31010027 บ้านหนองค่าย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:08:06 chk
28 31010028 บ้านดอนใหญ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 11:11:31 chk
29 31010029 บ้านปรุบุมะค่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-05-24 07:34:14 chk
30 31010030 บ้านโคกระกา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:36:28 chk
31 31010031 บ้านม่วงวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 14:49:51 chk
32 31010032 อนุบาลเมืองบุรีรีมย์ (บ้านบัว) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:26:00 chk
33 31010033 วัดโพธิ์ทอง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:37:53 chk
34 31010034 บ้านหนองโสน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 13:07:07 chk
35 31010035 บ้านมะค่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:30:31 chk
36 31010036 บ้านง้าง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 10:53:03 chk
37 31010037 บ้านตะโก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 09:08:40 chk
38 31010038 บ้านหนองมะค่าแต้ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-05 10:07:14 chk
39 31010039 บ้านหนองยาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:38:30 chk
40 31010040 บ้านสระเกษ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:39:40 chk
41 31010041 บ้านหนองขวาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:39:58 chk
42 31010042 พระครูวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 14:39:33 chk
43 31010043 บ้านม่วง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 14:16:39 chk
44 31010044 วัดบ้านเมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-09-26 11:19:38 chk
45 31010045 วัดบ้านเมืองดู่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:39:34 chk
46 31010046 บ้านโคกกลาง 2015-11-24 16:21:25 chk
47 31010047 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:25:32 chk
48 31010048 บ้านหนองทะลอก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:33:43 chk
49 31010049 วัดสว่างบูรพา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 11:14:59 chk
50 31010050 บ้านหนองไทร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-09 09:52:09 chk
51 31010051 บ้านสวายจีก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 14:12:20 chk
52 31010052 บ้านโคกเปราะ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:42:21 chk
53 31010053 บ้านพลวง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:20:04 chk
54 31010054 บ้านฝ้าย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 15:35:33 chk
55 31010055 เบญจคามวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 14:14:33 chk
56 31010056 บ้านหนองปรือน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:41:10 chk
57 31010057 บ้านถาวร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 09:01:58 chk
58 31010058 บ้านโคกระกาน้อย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 09:55:40 chk
59 31010059 บ้านหนองสองห้อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-02 14:49:20 chk
60 31010060 บ้านตลาดชัย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 20:47:59 chk
61 31010061 บ้านกระเดื่อง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:40:58 chk
62 31010062 บ้านร่มไทร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:42:09 chk
63 31010063 บ้านสารภี เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:42:37 chk
64 31010064 ประชาสวัสดิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 20:28:56 chk
65 31010065 วัดบ้านสะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 06:53:06 chk
66 31010066 บ้านตลาดควาย เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-17 09:46:00 chk
67 31010067 บ้านฝังงา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-07-30 16:10:11 chk
68 31010068 บ้านโนนแดง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 10:20:23 chk
69 31010069 สะแกโพรงอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-05 13:30:47 chk
70 31010070 บ้านหนองมะเขือ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-16 09:44:44 chk
71 31010071 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:43:04 chk
72 31010072 บ้านสมสนุก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:37:27 chk
73 31010073 บ้านหนองไผ่ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 15:02:54 chk
74 31010074 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:12:12 chk
75 31010075 บ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:37:26 chk
76 31010076 บ้านเสม็ดโคกตาล เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-25 12:48:23 chk
77 31010077 โสภณวรวัฒน์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 14:46:19 chk
78 31010078 บ้านโคกหัวช้าง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 13:15:52 chk
79 31010079 วัดบ้านเย้ยสะแก เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 13:12:25 chk
80 31010080 บ้านสำโรงโนนเค็ง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-08-30 10:32:44 chk
81 31010081 บ้านม่วงโนนสูง เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 10:15:43 chk
82 31010082 บ้านนากลาง 2015-11-02 13:34:01 chk
83 31010083 บ้านมาบสมอ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-02 13:41:33 chk
84 31010084 วัดบ้านบัลลังก์ 2015-11-02 13:34:13 chk
85 31010085 บ้านหนองตราด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:44:35 chk
86 31010086 วัดสถานีหนองตาด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 10:57:02 chk
87 31010087 ไตรมิตรวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:45:26 chk
88 31010088 วิมลวิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-12 14:35:07 chk
89 31010089 บ้านหลักเขต เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-02 09:04:34 chk
90 31010090 บ้านโคกเก่า เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:48:16 chk
91 31010091 ประกาศธรรมคุณวิทยา 2015-11-04 10:53:07 chk
92 31010092 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 09:22:32 chk
93 31010093 คงชัยสิทธิ์วิทยา เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 15:15:01 chk
94 31010094 เสนศิริอนุสรณ์ เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:49:27 chk
95 31010095 บ้านโคกวัด เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 09:38:22 chk
96 31010096 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-06 16:21:02 chk
97 31010097 บ้านกวางงอย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:32:20 chk
98 31010098 วัดโกรกประดู่ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 13:17:03 chk
99 31010099 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 12:26:17 chk
100 31010100 วัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:50:01 chk
101 31010101 บ้านลุงม่วง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 06:58:33 chk
102 31010102 บ้านสระคูณ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 13:02:52 chk
103 31010103 วัดโนนสำราญ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 11:01:36 chk
104 31010104 เรืองทองสามัคคี ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 15:44:48 chk
105 31010105 บ้านหนองกุง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:35:43 chk
106 31010106 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 13:44:51 chk
107 31010107 บ้านหนองเฒ่ากา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 10:59:01 chk
108 31010108 บ้านหนองปลิง 2015-11-19 10:09:14 chk
109 31010109 วัดขี้ตุ่น ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 15:00:29 chk
110 31010110 บ้านสนวน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 23:18:49 chk
111 31010111 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 13:42:40 chk
112 31010112 บ้านตลาดโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:50:56 chk
113 31010113 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 13:32:13 chk
114 31010114 บ้านหนองไฮ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:25:13 chk
115 31010115 บ้านหนองหญ้าปล้อง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:19:49 chk
116 31010116 บ้านหนองตาดน้อย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 10:36:19 chk
117 31010117 บ้านหนองไทร ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:16:05 chk
118 31010118 บ้านหนองบัว ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 08:09:56 chk
119 31010119 บ้านหนองม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 10:55:59 chk
120 31010120 บ้านบริหารชนบท ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:52:53 chk
121 31010121 บ้านทะเมนชัย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:53:21 chk
122 31010122 บ้านยาง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:54:31 chk
123 31010123 วัดหนองกระทุ่ม ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 10:55:16 chk
124 31010124 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 11:10:28 chk
125 31010125 บ้านสระสี่เหลี่ยม ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 15:55:53 chk
126 31010126 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 14:58:50 chk
127 31010127 บ้านนาศรีนวล ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 14:51:32 chk
128 31010128 บ้านตูมหวาน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:55:46 chk
129 31010129 วัดบ้านบุโพธิ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 13:21:42 chk
130 31010130 บ้านผไทรินทร์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:16:48 chk
131 31010131 บ้านโคกสูง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 11:23:59 chk
132 31010132 วัดบ้านโคกซาด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-25 11:16:19 chk
133 31010133 บ้านหนองหัวช้าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-01 11:09:26 chk
134 31010134 บ้านโคกสว่าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 13:30:16 chk
135 31010135 รวมมิตรวิทยา 2015-11-23 10:45:48 chk
136 31010136 บ้านหนองแวง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-19 11:19:52 chk
137 31010137 บ้านเมืองแฝก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:01:40 chk
138 31010138 บ้านตูบช้าง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 10:39:12 chk
139 31010139 วัดหนองเก้าข่า ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:23:12 chk
140 31010140 วัดหนองครก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:24:05 chk
141 31010141 วัดหนองสองห้อง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:00:35 chk
142 31010142 บ้านห้วยมะไฟ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-16 13:47:23 chk
143 31010143 วัดหนองขุนปราบ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:25:57 chk
144 31010144 อนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:23:58 chk
145 31010145 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 15:33:37 chk
146 31010146 บ้านแสลงพัน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 09:56:51 chk
147 31010147 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2018-02-22 13:57:07 chk
148 31010148 วัดบ้านบุขี้เหล็ก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2018-02-22 13:55:24 chk
149 31010149 บ้านโคกใหม่หนองสรวง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 15:28:54 chk
150 31010150 บ้านหนองระนาม 2015-11-10 09:46:06 chk
151 31010151 บ้านหนองผักโพด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 09:36:42 chk
152 31010152 จตุคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 11:06:16 chk
153 31010153 วัดบ้านหนองกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 11:49:00 chk
154 31010154 ไตรคามสามัคคีวิทยา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 13:07:37 chk
155 31010155 วัดบ้านหนองปลาไหล ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 08:33:04 chk
156 31010156 บ้านหนองซอแซ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 13:17:37 chk
157 31010157 บ้านหนองเมืองต่ำ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 15:14:49 chk
158 31010158 บ้านแท่นพระ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:27:32 chk
159 31010159 บ้านหนองมันปลา ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 15:10:27 chk
160 31010160 บ้านบุตาวงษ์ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 13:27:09 chk
161 31010161 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:44:06 chk
162 31010162 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 14:19:54 chk
163 31010163 บ้านห้วยศาลา ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 15:46:42 chk
164 31010164 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 15:36:38 chk
165 31010165 วัดบ้านตะขบ ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:34:47 chk
166 31010166 วัดหัวสะพาน ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:22:47 chk
167 31010167 วัดบ้านหินโคน ลำปลายมาศ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 09:26:19 chk
168 31010168 วัดกะทิง ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:12:37 chk
169 31010169 วัดโคกสะอาด ลำปลายมาศ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 10:22:36 chk
170 31010170 บ้านโคกสนวน ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 12:01:24 chk
171 31010171 บ้านช่อผกา ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 10:29:51 chk
172 31010172 บ้านบุหนองเทา ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 11:47:19 chk
173 31010173 บ้านสำโรงโคกเพชร ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 14:54:41 chk
174 31010174 บ้านหัวสะพาน ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 14:38:31 chk
175 31010175 บ้านโคกสะอาด ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 16:40:27 chk
176 31010176 อนุบาลชำนิ ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 14:29:39 chk
177 31010177 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 13:55:26 chk
178 31010178 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 10:56:41 chk
179 31010179 บ้านประคอง ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 11:24:08 chk
180 31010180 บ้านกระโดนกะลันทา ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 10:58:22 chk
181 31010181 วัดละลวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 13:48:45 chk
182 31010182 บ้านหนองพะอง 2015-11-19 09:36:16 chk
183 31010183 บ้านหนองเพิก ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:04:18 chk
184 31010184 บ้านดอนหวาย ชำนิ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 16:15:42 chk
185 31010185 วัดหนองปล่อง ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 01:34:48 chk
186 31010186 บ้านตาเหล็ง ชำนิ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 16:08:55 chk
187 31010187 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 09:55:39 chk
188 31010188 บ้านหนองแต้พัฒนา บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:10:25 chk
189 31010189 บ้านดงเย็น บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:11:14 chk
190 31010190 บ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 10:32:46 chk
191 31010191 บ้านสำโรงสันติภาพ บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-03 12:26:46 chk
192 31010192 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 16:12:15 chk
193 31010193 บ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-06 11:39:07 chk
194 31010194 อนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 13:19:05 chk
195 31010195 บ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-05 11:20:38 chk
196 31010196 โนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-04 08:59:47 chk
197 31010197 วัดบ้านปราสาท บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-27 10:23:55 chk
198 31010199 บ้านบุมะขามป้อม บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-25 14:55:39 chk
199 31010200 วัดบ้านกะชาย บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 11:30:49 chk
200 31010201 บ้านตะโกตาเนตร บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-26 16:19:31 chk
201 31010202 วัดบ้านกะหาด บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 09:56:49 chk
202 31010203 วัดบ้านปลัดปุ๊ก บ้านด่าน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-03 11:21:17 chk
203 31020001 อนุบาลกระสัง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:43:45 chk
204 31020002 วัดบ้านหนองแขม กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 14:14:18 chk
205 31020003 บ้านตะเคียน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 08:53:03 chk
206 31020004 บ้านระโยงใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 11:47:40 chk
207 31020005 บ้านขามตาเบ้า อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:49:33 chk
208 31020006 บ้านถนน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 10:09:09 chk
209 31020007 บ้านหนองตระเสก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-12 11:08:45 chk
210 31020008 วัดชุมพลมณีรัตน์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:45:15 chk
211 31020009 วัดบ้านกันทรารมย์ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:58:48 chk
212 31020010 บ้านระกาเสม็ด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:42:03 chk
213 31020011 บ้านหนองขอน กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:45:48 chk
214 31020012 บ้านดอนยาว กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-22 11:10:18 chk
215 31020013 บ้านโคกยาง 2015-12-29 15:31:07 chk
216 31020014 วัดบ้านชุมแสง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 13:21:50 chk
217 31020015 บ้านก้านเหลือง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 10:45:17 chk
218 31020016 บ้านไม้แดง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:16:18 chk
219 31020017 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 12:30:53 chk
220 31020018 บ้านไผ่ลวก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 11:11:14 chk
221 31020019 วัดปทุมคงคา กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 10:26:15 chk
222 31020020 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 13:12:46 chk
223 31020021 บ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 10:15:52 chk
224 31020022 บ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 13:35:05 chk
225 31020023 บ้านระกา 2015-12-29 13:47:36 chk
226 31020024 วัดอินทบูรพา กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 10:08:27 chk
227 31020025 บ้านนารา กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 13:24:05 chk
228 31020026 บ้านเมืองไผ่ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 13:05:37 chk
229 31020027 บ้านสวายสอ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:29:25 chk
230 31020028 วัดธรรมถาวร กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 08:46:40 chk
231 31020029 บ้านอโณทัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:09:48 chk
232 31020030 บ้านลำดวน 2015-12-29 15:52:45 chk
233 31020031 วัดบ้านหนองพลวง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:27:37 chk
234 31020032 บ้านยาง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:33:41 chk
235 31020033 บ้านแสลงพันกระเจา 2015-07-06 13:52:07 chk
236 31020034 บ้านแซวประดู่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 13:30:24 chk
237 31020035 บ้านโนนสว่าง กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 11:48:41 chk
238 31020036 บ้านขามสามัคคี 2015-12-23 11:13:15 chk
239 31020037 บ้านศรีภูมิสามัคคี กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:18:22 chk
240 31020038 บ้านโคกสูง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 09:38:54 chk
241 31020039 บ้านนาราใหญ่ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 13:59:15 chk
242 31020040 บ้านตาราม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:02:39 chk
243 31020041 ชุมชนบ้านสองชั้น กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 12:11:21 chk
244 31020042 วัดบ้านจอม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 17:16:52 chk
245 31020043 บ้านเสม็ด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 14:26:05 chk
246 31020044 บ้านหนองรักษ์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:56:54 chk
247 31020045 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 13:00:38 chk
248 31020046 บ้านโคลด กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:17:24 chk
249 31020047 บ้านสูงเนิน 2015-07-06 10:27:18 chk
250 31020048 บ้านทุ่งสว่าง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 10:50:41 chk
251 31020049 บ้านบัวถนน กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:13:53 chk
252 31020050 บ้านจะเนียงสามัคคี กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 14:17:31 chk
253 31020051 บ้านตะครองใต้ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:16:13 chk
254 31020052 วัดบ้านปราสาท กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 11:23:43 chk
255 31020053 บ้านละลูน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:29:19 chk
256 31020054 บ้านชำแระ 2015-12-28 10:38:59 chk
257 31020055 บ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:20:58 chk
258 31020056 วัดหนองตะครอง กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 14:15:01 chk
259 31020057 บ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 14:25:10 chk
260 31020058 บ้านโนนแดง 2015-12-24 09:38:21 chk
261 31020059 บ้านจาน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:26:53 chk
262 31020060 บ้านหนองเหล็ก กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 14:27:48 chk
263 31020061 บ้านกุดใหญ่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:30:26 chk
264 31020062 บ้านห้วยสำราญ กระสัง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 15:13:40 chk
265 31020063 บ้านกุดโคลน กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 14:08:37 chk
266 31020064 บ้านน้ำอ้อม กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:58:48 chk
267 31020065 บ้านตะครอง 2015-12-23 14:16:21 chk
268 31020066 บ้านตาเป้า กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:24:37 chk
269 31020067 บ้านประดู่ กระสัง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 11:35:33 chk
270 31020068 บ้านเขาคอก ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-12 15:21:36 chk
271 31020069 บ้านโคกกลอย ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 14:22:32 chk
272 31020070 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 15:26:37 chk
273 31020071 บ้านหนองตะโก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-13 13:42:14 chk
274 31020072 บ้านหนองเอียน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:30:46 chk
275 31020073 บ้านละหอกกระสัง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:31:45 chk
276 31020074 บ้านโนนศิลา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-03 12:02:53 chk
277 31020075 บ้านไพรวัลย์น้อย 2015-12-29 10:54:44 chk
278 31020076 บ้านหนองตะขบ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 14:22:01 chk
279 31020077 บ้านโคกตูม ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 14:18:42 chk
280 31020078 บ้านราษฏร์นิยม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 14:45:28 chk
281 31020079 บ้านหนองม่วงพัฒนา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 14:52:17 chk
282 31020080 บ้านโคกรัง 2015-12-24 10:47:23 chk
283 31020081 บ้านโคกมะขาม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:42:37 chk
284 31020082 บ้านหนองอาแมะ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 15:21:08 chk
285 31020083 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:35:12 chk
286 31020084 บ้านหนองไผ่ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:45:40 chk
287 31020085 บ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:21:32 chk
288 31020086 บ้านเกียรติเจริญ 2015-07-06 15:48:29 chk
289 31020087 วัดตะลุงเก่า ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 14:05:09 chk
290 31020088 บ้านโคกกลาง 2016-01-05 14:04:40 chk
291 31020089 บ้านโคกย่าง ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 15:54:43 chk
292 31020090 บ้านเก็ม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 09:16:50 chk
293 31020091 บ้านจรเข้มาก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:56:48 chk
294 31020092 วัดบ้านเมืองต่ำ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-11 11:40:42 chk
295 31020093 บ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 15:59:04 chk
296 31020094 บ้านบัว ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-05 12:53:14 chk
297 31020095 บ้านหนองร้าน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:03:31 chk
298 31020096 บ้านกระสังสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:04:21 chk
299 31020097 บ้านชุมแสง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:00:33 chk
300 31020098 บ้านโคกเห็ด ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-06 16:12:38 chk
301 31020099 วัดบ้านตะโกตาพิ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-06 16:14:41 chk
302 31020100 บ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 2015-12-29 10:25:30 chk
303 31020101 บ้านเกษตรสมบูรณ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-14 16:06:52 chk
304 31020102 วัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 12:24:24 chk
305 31020103 วัดบ้านไพบูลย์ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 14:11:07 chk
306 31020104 บ้านโคกกี่ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:45:07 chk
307 31020105 บ้านโคกสำโรง 2015-12-30 13:03:30 chk
308 31020106 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 13:01:11 chk
309 31020107 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:22:58 chk
310 31020108 ประโคนชัยวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-11 11:18:01 chk
311 31020109 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:14:40 chk
312 31020110 บ้านศรีถาวร ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:19:24 chk
313 31020111 บ้านหนองม่วง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 14:25:05 chk
314 31020112 บ้านหัวตะแบก ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 12:45:41 chk
315 31020113 วัดบ้านปะทัดบุ ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:24:43 chk
316 31020114 บ้านหนองกระต่าย ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:26:13 chk
317 31020115 บ้านกระสัง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:27:12 chk
318 31020116 บ้านหินกอง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:31:43 chk
319 31020117 บ้านเขว้า ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-17 14:37:45 chk
320 31020118 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:13:52 chk
321 31020119 บ้านพาชี ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 09:38:19 chk
322 31020120 บ้านโคกสะอาด 2015-12-29 13:25:25 chk
323 31020121 บ้านห้วยปอ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 09:13:46 chk
324 31020122 บ้านหนองเก็ม ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 09:40:54 chk
325 31020123 บ้านกะโดนหนองยาง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:27:28 chk
326 31020124 บ้านร่มเย็นวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 10:00:21 chk
327 31020125 บ้านบ่อดิน 2015-07-07 09:43:42 chk
328 31020126 บ้านไพศาลสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:19:29 chk
329 31020127 บ้านละลมพนู ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 16:13:35 chk
330 31020128 บ้านสังเคิล ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:21:30 chk
331 31020129 บ้านไทรโยง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:51:23 chk
332 31020130 บ้านโพธิ์ไทร ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 14:48:46 chk
333 31020131 บ้านหนองคูณพิณทอง ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 11:43:29 chk
334 31020132 บ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-15 13:44:30 chk
335 31020133 บ้านจรอกใหญ่ 2015-07-07 10:26:18 chk
336 31020134 บ้านปราสาทสามัคคี ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 11:32:41 chk
337 31020135 บ้านหนองนา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 10:46:14 chk
338 31020136 บ้านโคกเพชรไสยา ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 15:23:27 chk
339 31020137 บ้านสี่เหลี่ยม ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 11:41:09 chk
340 31020138 บ้านสารภี 2015-12-29 09:17:05 chk
341 31020139 บ้านหนองบอน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 10:59:59 chk
342 31020140 บ้านแสลงโทน ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:04:13 chk
343 31020141 วัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) ประโคนชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 15:51:57 chk
344 31020142 บ้านหนองบอนวิทยา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-07 10:40:21 chk
345 31020143 บ้านห้วยเสลา ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 14:16:20 chk
346 31020144 บ้านหนองน้ำขุ่น ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:22:03 chk
347 31020145 บ้านโนนเสน่ห์ ประโคนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 10:49:30 chk
348 31020146 บ้านหว้า บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 10:53:11 chk
349 31020147 บ้านเขาดินเหนือ 2015-12-23 11:03:31 chk
350 31020148 บ้านศรีสุข บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-06 12:02:33 chk
351 31020149 บ้านหลัก บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:15:56 chk
352 31020150 บ้านตรุง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:16:47 chk
353 31020151 นิคมสร้างตนเอง 4 2015-07-07 11:19:30 chk
354 31020152 นิคมสร้างตนเอง 5 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:43:43 chk
355 31020153 นิคมสร้างตนเอง 6 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 09:28:19 chk
356 31020154 นิคมสร้างตนเอง 8 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 11:22:19 chk
357 31020155 บ้านนิคมสายโท 8 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 13:44:43 chk
358 31020156 บ้านสายโท 4 ใต้ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:24:31 chk
359 31020157 นิคมสร้างตนเอง 2 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 11:25:59 chk
360 31020158 ชุมชนบ้านโนนเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 11:30:46 chk
361 31020159 บ้านถนนโคกใหญ่ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:31:17 chk
362 31020160 บ้านหนองแวง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 11:32:11 chk
363 31020161 นิคมสร้างตนเอง 9 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 10:23:49 chk
364 31020162 อนุบาลบ้านกรวด 2015-12-23 15:14:48 chk
365 31020163 บ้านตาอี บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:56:05 chk
366 31020164 บ้านโคกยาง บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:03:34 chk
367 31020165 บ้านเขาดินใต้ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:04:43 chk
368 31020166 บ้านยาง 2015-12-23 21:16:19 chk
369 31020167 บ้านหนองตะเคียน บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-27 11:51:41 chk
370 31020168 บ้านโคกเบง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 14:36:09 chk
371 31020169 บ้านตัวอย่าง บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-25 09:28:55 chk
372 31020170 นิคมสร้างตนเอง 3 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 10:48:49 chk
373 31020171 นิคมสร้างตนเอง 7 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:11:26 chk
374 31020172 บ้านบึงเจริญ บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:12:32 chk
375 31020173 บ้านสายโท 1 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 15:07:33 chk
376 31020174 นิคมสร้างตนเอง 1 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 15:14:34 chk
377 31020175 บ้านโคกระเหย บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 14:14:29 chk
378 31020176 บ้านปราสาททอง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-30 14:50:43 chk
379 31020177 บ้านละหอกตะแบง บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-23 14:31:22 chk
380 31020178 นิคมพัฒนาสายตรี 2 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 14:22:34 chk
381 31020179 นิคมพัฒนาสายโท 11 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 15:20:55 chk
382 31020180 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:21:57 chk
383 31020181 กองทัพบกอุปถัมภ์ 2015-07-07 15:23:40 chk
384 31020182 เพียงหลวง ๒ บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 10:32:21 chk
385 31020183 บ้านโคกกะชาย 2015-07-22 15:50:48 chk
386 31020184 บ้านหนองไม้งาม 1 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-07 16:13:32 chk
387 31020185 บ้านหนองไม้งาม 2 บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 16:02:08 chk
388 31020186 บ้านตะลุมพุก บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 16:16:57 chk
389 31020187 บ้านสายตรี 9 บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-07 16:17:39 chk
390 31020188 บ้านสายตรี 16 2015-07-07 16:18:39 chk
391 31020189 บ้านหินลาด บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 10:13:08 chk
392 31020190 บ้านละหานทรายใหม่ บ้านกรวด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 12:40:45 chk
393 31020191 บ้านละหานทรายเก่า บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 12:01:01 chk
394 31020192 บ้านถนนน้อย บ้านกรวด อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 14:59:24 chk
395 31020193 วัดบ้านแสลงคง 2015-07-10 10:58:07 chk
396 31020194 บ้านโคกขมิ้น พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 14:15:43 chk
397 31020195 บ้านตาแก พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-04 09:50:04 chk
398 31020196 เขว้าศึกษา พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 15:44:46 chk
399 31020197 วัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-24 12:06:42 chk
400 31020198 บ้านปลัด พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-24 12:04:17 chk
401 31020199 บ้านตะแบก พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 10:34:28 chk
402 31020200 บ้านแพงพวย พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 15:32:35 chk
403 31020201 บ้านโคกชุม พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:46:30 chk
404 31020202 บ้านปราสาท อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-28 09:50:57 chk
405 31020203 วัดโคกเจริญ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 14:40:54 chk
406 31020204 บ้านป่าชัน พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-06 14:05:53 chk
407 31020205 บ้านปะทัดบุวิทยา พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-02-03 11:17:51 chk
408 31020206 บ้านมะมัง พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:17:27 chk
409 31020207 อนุบาลบ้านสะเดา พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-29 15:02:27 chk
410 31020208 บ้านบุญช่วย พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:26:22 chk
411 31020209 วัดพลับพลา พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-30 12:27:59 chk
412 31020210 บ้านโคกโพธิ์ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 11:34:26 chk
413 31020211 วัดสำโรง 2015-12-29 15:12:03 chk
414 31020212 บ้านตะโกรี 2015-07-10 11:36:15 chk
415 31020213 บ้านเสม็ด พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:37:09 chk
416 31020214 บ้านประดู่ พลับพลาชัย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-22 13:25:35 chk
417 31020215 พุทธบารมี พลับพลาชัย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-22 13:28:58 chk
418 31020216 วัดบ้านโคกเหล็ก ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-08-17 14:12:24 chk
419 31020217 บ้านกระสังสามัคคี ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-01-04 13:31:29 chk
420 31020218 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:54:51 chk
421 31020219 วัดบ้านตาเสา ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-10 11:48:03 chk
422 31020220 บ้านมะขามทานตะวัน ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-08-11 15:47:09 chk
423 31020221 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 2015-07-10 11:51:42 chk
424 31020222 บ้านตะโกบำรุง 2015-07-10 11:52:42 chk
425 31020223 บ้านโชคกราด ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-27 19:58:59 chk
426 31020224 วัดบ้านเมืองโพธิ์ ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-23 10:26:57 chk
427 31020225 บ้านจบก ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-23 10:50:26 chk
428 31020226 วัดบ้านสวายจีกน้อย อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-10 13:23:57 chk
429 31020227 วัดบ้านสนวน ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 08:25:22 chk
430 31020228 วัดบ้านใหม่ ห้วยราช อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-12-28 09:51:03 chk
431 31020229 บ้านเพชรประชาสามัคคี ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-29 13:50:47 chk
432 31020230 อนุบาลห้วยราช ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-01-18 12:57:10 chk
433 31020231 บ้านดวน ห้วยราช อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-12-25 11:21:47 chk
434 31030001 วัดก้านเหลือง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
435 31030002 บ้านโคกยางหนองถนน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
436 31030003 บ้านหนองหญ้าวัว นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
437 31030004 บ้านหนองปรือ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
438 31030005 บ้านเสลา นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
439 31030006 บ้านทุ่งโพธิ์ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
440 31030007 บ้านโคกมะค่า นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
441 31030008 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
442 31030009 บ้านสวายสอ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
443 31030010 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
444 31030011 บ้านหนองม่วง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
445 31030012 บ้านตลาดแย้ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
446 31030013 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
447 31030014 บ้านเสลาโสรง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
448 31030015 บ้านโคกยางหนองตาสี นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
449 31030016 บ้านแท่นบัลลังก์ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
450 31030017 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
451 31030018 บ้านทุ่งใหญ่ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
452 31030019 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
453 31030020 บ้านหนองเสม็ด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
454 31030021 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
455 31030022 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
456 31030023 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
457 31030024 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
458 31030025 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
459 31030026 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
460 31030027 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
461 31030028 บ้านหนองกง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
462 31030029 บ้านหนองยาง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
463 31030030 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
464 31030031 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
465 31030032 วัดน้ำไหล นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
466 31030033 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
467 31030034 บ้านหนองแช่ไม้ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
468 31030035 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
469 31030036 บ้านสองพี่น้อง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
470 31030037 บ้านหนองพลวง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
471 31030038 บ้านบุตาเวสน์ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
472 31030039 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
473 31030040 บ้านหนองบัว นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
474 31030041 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
475 31030042 บ้านนิคมเขต นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
476 31030043 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
477 31030044 บ้านหนองกราด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
478 31030045 บ้านสระประดู่หนองมะค่า นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
479 31030046 บ้านหนองโบสถ์ นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
480 31030047 บ้านหนองทองลิ่ม นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
481 31030048 บ้านก้านเหลือง นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
482 31030049 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
483 31030050 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
484 31030051 บ้านจาน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
485 31030052 บ้านโคกตะโก นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
486 31030053 บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
487 31030054 บ้านหนองโสน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
488 31030055 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
489 31030056 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) นางรอง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
490 31030057 บ้านวังกระโดน นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
491 31030058 บ้านหนองถั่วแปบ นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
492 31030059 บ้านโคกสว่าง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
493 31030060 บ้านโคกลอย หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
494 31030061 บ้านตะกรุมทอง หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
495 31030062 บ้านโนนพะไล หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
496 31030063 บ้านสะเดาหวาน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
497 31030064 บ้านหนองหว้า หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
498 31030065 บ้านสระตะเคียน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
499 31030066 บ้านโคกสูงคูขาด หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
500 31030067 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
501 31030068 ชุมชนบ้านดอนอะราง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
502 31030069 บ้านโคกสะอาด หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
503 31030070 บ้านโนนขี้เหล็ก หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
504 31030071 บ้านคูขาดน้อย หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
505 31030072 บ้านหนองกราด หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
506 31030073 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
507 31030074 บ้านลุงขี้หนู หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
508 31030075 บ้านเพชรเจริญพัฒนา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
509 31030076 อนุบาลหนองกี่ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
510 31030077 บ้านหนองกี่สุขสำราญ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
511 31030078 บ้านหนองหัวหมู หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
512 31030079 บ้านสระขุด หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
513 31030080 ไตรคาม หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
514 31030081 บ้านบุกระสัง หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
515 31030082 บ้านหนองมัน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
516 31030083 บ้านสระสะแก หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
517 31030084 บ้านสระขาม หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
518 31030085 บ้านโคกกระชาย หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
519 31030086 บ้านหนองม่วง หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
520 31030087 บ้านหนองไผ่ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
521 31030088 บ้านนาจาน หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
522 31030089 จตุคามราษฎร์วิทยา หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
523 31030090 วัดเย้ยปราสาท หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
524 31030091 บ้านขามน้อย หนองกี่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
525 31030092 บ้านหนองตาดำ หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
526 31030093 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี หนองกี่ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
527 31030094 บ้านหนองหมี ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
528 31030095 ชุมชนบ้านโคกว่าน ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
529 31030096 บ้านสมจิต อนุบาล-ประถมศึกษา chk
530 31030097 บ้านหนองถนน ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
531 31030098 บ้านโคกขาม ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
532 31030099 บ้านหนองโบสถ์ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
533 31030100 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
534 31030101 บ้านเทพพยัคฆ์พัฒนา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
535 31030102 ชุมชนวัดชุมพร ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
536 31030103 บ้านบุ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
537 31030104 บ้านโคกตาพรม ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
538 31030105 บ้านหนองยาง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
539 31030106 บ้านสว่างพัฒนา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
540 31030107 บ้านปรือพวงสำราญ ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
541 31030108 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
542 31030109 บ้านหนองละหานทราย ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
543 31030110 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
544 31030111 บ้านโคกไม้แดง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
545 31030112 บ้านโคกเฟือง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
546 31030113 บ้านสันติสุข ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
547 31030114 บ้านน้อยหนองหว้า ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
548 31030115 วัดกัลยาณธรรมาราม ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
549 31030116 บ้านตากอง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
550 31030117 บ้านหนองกราด ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
551 31030118 บ้านหนองตะครอง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
552 31030119 บ้านปากช่อง ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
553 31030120 บ้านหนองแวง ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
554 31030121 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
555 31030122 บ้านหนองตาเยา ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
556 31030123 บ้านหนองหว้า ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
557 31030124 บ้านบาระแนะ ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
558 31030125 บ้านราษฎร์รักแดน ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
559 31030126 บ้านแท่นทัพไทย ละหานทราย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
560 31030127 บ้านผไทรวมพล ละหานทราย อนุบาล-ประถมศึกษา chk
561 31030128 บ้านเทพพัฒนา ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
562 31030129 บ้านปลื้มพัฒนา ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
563 31030130 บ้านหินโคน ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
564 31030131 บ้านโคกเขาพัฒนา ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
565 31030132 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
566 31030133 บ้านโคกลอย ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
567 31030134 บ้านไทยเจริญ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
568 31030135 บ้านโคกสมบูรณ์ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
569 31030136 บ้านกองพระทราย ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
570 31030137 บ้านโคกงิ้ว ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
571 31030138 บ้านทุ่งไผ่ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
572 31030139 อนุบาลปะคำ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
573 31030140 บ้านหนองน้ำขุ่น ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
574 31030141 ชุมชนบ้านดอนนางงาม ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
575 31030142 บ้านสุขสำราญ ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
576 31030143 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
577 31030144 บ้านหูทำนบ ปะคำ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
578 31030145 บ้านหนองต้อ ปะคำ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
579 31030146 บ้านไทยสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
580 31030147 บ้านหนองบัวลี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
581 31030148 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
582 31030149 บ้านขามเสม็ดบำรุง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
583 31030150 บ้านชุมแสง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
584 31030151 บ้านหนองตะคร้อ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
585 31030152 บ้านโคกปราสาท หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
586 31030153 บ้านหนองย่างหมู หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
587 31030154 บ้านฝ้าย หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
588 31030155 บ้านหนองกวางทอง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
589 31030156 อนุบาลหนองหงส์ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
590 31030157 เบญจมาศกุญชร หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
591 31030158 บ้านหนองโคลน หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
592 31030159 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
593 31030160 บ้านหนองเต่า หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
594 31030161 บ้านนายาวสามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
595 31030162 บ้านหนองกก หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
596 31030163 บ้านไทรออ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
597 31030164 วัดโนนศรีคูณ หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
598 31030165 บ้านห้วยก้อม หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
599 31030166 บ้านกระเบื้อง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
600 31030167 บ้านศรีม่วงแดง หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
601 31030168 บ้านโนนสูงน้อย หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
602 31030169 บ้านศรีภูมิ หนองหงส์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
603 31030170 ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
604 31030171 วัดห้วยหิน หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
605 31030172 บ้านหนองเพชร หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
606 31030173 บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
607 31030174 บ้านโพธิ์ทอง หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
608 31030175 บ้านสำราญ หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
609 31030176 บ้านโคกโสนทองวิทยา หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
610 31030177 บ้านโกรกแก้ว โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
611 31030178 วราวัฒนา โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
612 31030179 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
613 31030180 บ้านม่วงงาม โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
614 31030181 บ้านดอนสมบูรณ์ โนนสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
615 31030182 บ้านทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
616 31030183 บ้านขลุงไผ่ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
617 31030184 บ้านอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
618 31030185 อนุบาลโนนสุวรรณ โนนสุวรรณ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
619 31030186 อนุบาลโนนดินแดง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
620 31030187 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
621 31030188 บ้านซับคะนิง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
622 31030189 บ้านคลองหิน โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
623 31030190 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
624 31030191 บ้านป่าไม้สหกรณ์ โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
625 31030192 บ้านลำนางรอง โนนดินแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
626 31030193 บ้านหนองเสม็ด โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
627 31030194 บ้านคลองโป่ง โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
628 31030195 บ้านน้อยสะแกกวน โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
629 31030196 บ้านส้มป่อย โนนดินแดง อนุบาล-ประถมศึกษา chk
630 31030197 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี โนนดินแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
631 31030198 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
632 31030199 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
633 31030200 บ้านสี่เหลี่ยม เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
634 31030201 บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
635 31030202 บ้านดอนไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
636 31030203 บ้านบัวตะเคียน เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
637 31030204 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
638 31030205 บ้านถาวร เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
639 31030206 ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
640 31030207 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
641 31030208 บ้านยายคำ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
642 31030209 วัดสุขสำราญ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
643 31030210 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
644 31030211 บ้านโนนศิลา เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
645 31030212 บ้านโนนทอง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
646 31030213 บ้านเขว้า เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
647 31030214 บ้านโคกยาง เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น chk
648 31030215 ไทยรัฐวิทยา 90 เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
649 31030216 บ้านตะโก เฉลิมพระเกียรติ อนุบาล-ประถมศึกษา chk
650 31040001 บ้านกอกโคกวิทยา คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 14:24:38 chk
651 31040002 บ้านโคกใหญ่ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:36:58 chk
652 31040003 บ้านจิก คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2017-01-27 10:37:20 chk
653 31040004 บ้านโสกแต้ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:34:54 chk
654 31040005 อนุบาลคูเมือง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 14:51:31 chk
655 31040006 บ้านคูบอน คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:37:59 chk
656 31040007 บ้านหนองติ้ว คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:39:57 chk
657 31040008 บ้านปะคำดง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 10:15:46 chk
658 31040009 บ้านโนนเจริญ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 15:58:09 chk
659 31040010 วัดบ้านสำราญราษฎร์ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:51:25 chk
660 31040011 บ้านหนองดุม คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 12:42:38 chk
661 31040012 บ้านหนองตาด คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 12:14:35 chk
662 31040013 บ้านหนองบัว คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 17:14:26 chk
663 31040014 บ้านตูม คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-25 09:49:26 chk
664 31040015 บ้านหนองกระทุ่ม คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-05-12 11:42:49 chk
665 31040016 บ้านปะคำสำโรง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 11:12:46 chk
666 31040017 บ้านสวายสอ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 15:35:02 chk
667 31040018 บ้านโนนกลาง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:52:41 chk
668 31040019 บ้านโนนเพกา คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:55:35 chk
669 31040020 บ้านแพ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2018-09-05 09:31:21 chk
670 31040021 บ้านหนองนางดำ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:57:15 chk
671 31040022 วัดบ้านเบาน้อย คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 09:44:08 chk
672 31040023 บ้านวังปลัด คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 10:49:15 chk
673 31040024 บ้านหนองขุนพรม คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-22 12:32:24 chk
674 31040025 บ้านหนองบัวแดง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 15:00:31 chk
675 31040026 บ้านดงย่อ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-16 14:06:11 chk
676 31040027 บ้านเขว้า คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 10:47:54 chk
677 31040028 บ้านโจด คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-19 09:38:51 chk
678 31040029 วัดบ้านปะเคียบ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 13:11:12 chk
679 31040030 บ้านสระขี้ตุ่น คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 11:20:32 chk
680 31040031 บ้านพรสำราญ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 15:52:16 chk
681 31040032 วัดบัวทอง คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-01 14:15:18 chk
682 31040033 บ้านโนนยานาง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:47:13 chk
683 31040034 บ้านหนองขวาง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 15:20:22 chk
684 31040035 ไตรคามศรีอนุสรณ์ คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 11:32:29 chk
685 31040036 บ้านสระปะคำถาวร คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:40:04 chk
686 31040037 บ้านสระบัว คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:36:19 chk
687 31040038 บ้านดงเค็ง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:40:47 chk
688 31040039 บ้านหนองหว้า คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:10:51 chk
689 31040040 ชุมชนบ้านหนองขมาร คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-19 09:15:23 chk
690 31040041 บ้านหนองไทร คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 10:52:40 chk
691 31040042 บ้านคูบัว คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-13 12:02:23 chk
692 31040043 วัดบ้านโนนมาลัย คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 12:07:50 chk
693 31040044 บ้านโศกนาคท่าม่วง คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:39:09 chk
694 31040045 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 14:42:42 chk
695 31040046 บ้านหนองรัก คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 14:00:29 chk
696 31040047 บ้านตาหล่ำ คูเมือง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-12 13:26:42 chk
697 31040048 บ้านสาวเอ้ คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 15:38:02 chk
698 31040049 บ้านหินเหล็กไฟ คูเมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 15:40:42 chk
699 31040050 วัดโพธิ์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 12:58:00 chk
700 31040051 บ้านบุ่งเบา พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 09:46:16 chk
701 31040052 บ้านข่อย พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:10:08 chk
702 31040053 บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 14:40:22 chk
703 31040054 วัดสุวรรณาราม พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:33:42 chk
704 31040055 บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 14:48:34 chk
705 31040056 บ้านเพียแก้ว พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-23 12:50:36 chk
706 31040057 วัดเทพรังสรรค์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:29:31 chk
707 31040058 บ้านดอนตูม พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 16:49:35 chk
708 31040059 บ้านยางนกคู่ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:58:31 chk
709 31040060 บ้านแคน พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 13:55:59 chk
710 31040061 วัดสระบัว พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 14:38:10 chk
711 31040062 วัดธรรมประสิทธิ์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 14:34:00 chk
712 31040063 ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 09:46:32 chk
713 31040064 บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:00:45 chk
714 31040065 วัดท่าเยี่ยม พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-12 12:54:26 chk
715 31040066 อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 15:26:42 chk
716 31040067 วัดหงษ์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 09:13:11 chk
717 31040068 วัดวงษ์วารี พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 16:51:13 chk
718 31040069 บ้านซาดศึกษา พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 17:07:29 chk
719 31040070 วัดวรดิษฐ์ พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 14:18:48 chk
720 31040071 ชุมชนบ้านหายโศก พุทไธสง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 14:26:11 chk
721 31040072 บ้านดอน พุทไธสง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 11:37:27 chk
722 31040073 บ้านกระสัง สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-09 15:07:12 chk
723 31040074 บ้านหนองปุนสำโรง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 09:35:50 chk
724 31040075 บ้านหนองยาง-หนองจาน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 05:21:29 chk
725 31040076 บ้านหญ้าคา สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 11:08:29 chk
726 31040077 บ้านตามา สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 14:19:31 chk
727 31040078 บ้านชุมแสง สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 08:46:29 chk
728 31040079 บ้านโคกสิงห์ สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2016-02-19 22:30:22 chk
729 31040080 บ้านสระกุด สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 08:52:06 chk
730 31040081 บ้านเสม็ด สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 09:53:23 chk
731 31040082 บ้านหนองหัวควาย สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 09:05:17 chk
732 31040083 ชุมชนบ้านดอนมนต์ สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 09:02:38 chk
733 31040084 บ้านนาลาว สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 10:43:25 chk
734 31040085 บ้านละกอ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 09:52:48 chk
735 31040086 บ้านกุดน้ำขุ่น สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:21:07 chk
736 31040087 บ้านท่าเรือ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-15 10:49:40 chk
737 31040088 บ้านท่าม่วง สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-08 09:28:22 chk
738 31040089 บ้านสำโรงพิมาน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:37:51 chk
739 31040090 บ้านโนนยาง สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-17 20:08:55 chk
740 31040091 บ้านโนนธาตุ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:15:50 chk
741 31040092 บ้านหนองครก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 12:53:29 chk
742 31040093 บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-15 09:53:09 chk
743 31040094 บ้านทุ่งวัง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-25 11:34:32 chk
744 31040095 บ้านหนองแวง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 14:19:38 chk
745 31040096 บ้านสระกอไทร สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 13:35:20 chk
746 31040097 บ้านดงยายเภา สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:53:40 chk
747 31040098 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 16:05:15 chk
748 31040099 บ้านหนองม่วง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-11-16 15:28:22 chk
749 31040100 บ้านหัวช้าง สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-07-01 14:27:06 chk
750 31040101 บ้านโคกก่อง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:52:07 chk
751 31040102 บ้านหนองบัวเจ้าป่า สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 14:53:12 chk
752 31040103 บ้านเมืองแก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:23:59 chk
753 31040104 บ้านหนองเชือก สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-23 13:44:10 chk
754 31040105 บ้านหนองปลาแดก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 09:59:04 chk
755 31040106 บ้านหนองนกเกรียน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:13:25 chk
756 31040107 บ้านหนองดุม สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 09:23:08 chk
757 31040108 บ้านร่อนทอง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:28:50 chk
758 31040109 บ้านเสม็ด สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-12 14:59:16 chk
759 31040110 บ้านขาม สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 13:58:05 chk
760 31040111 บ้านปรือเกียน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:49:49 chk
761 31040112 บ้านหนองน้ำขุ่น สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-17 09:22:28 chk
762 31040113 บ้านจะหลวย สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:36:58 chk
763 31040114 บ้านกระทุ่ม สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-26 08:47:25 chk
764 31040115 บ้านโคกสุพรรณ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:13:26 chk
765 31040116 บ้านสตึก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 09:24:51 chk
766 31040117 บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-27 15:38:39 chk
767 31040118 บ้านยางน้ำใส สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:40:49 chk
768 31040119 บ้านคูขาด สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 14:10:38 chk
769 31040120 บ้านตาโหงก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 11:16:45 chk
770 31040121 บ้านหนองแคน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-01 13:29:12 chk
771 31040122 บ้านพงแขม สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 09:59:27 chk
772 31040123 บ้านปลัดมุม สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 15:42:44 chk
773 31040124 บ้านปากช่องสนามชัย สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 16:04:34 chk
774 31040125 ชุมชนบ้านสะแก สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 14:15:49 chk
775 31040126 บ้านโนนค้อ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:34:16 chk
776 31040127 วัดบ้านพลับ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 20:12:28 chk
777 31040128 บ้านโคกเมือง สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-19 15:12:57 chk
778 31040129 บ้านโนนสมบูรณ์ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:23:51 chk
779 31040130 บ้านหนองใหญ่ สตึก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-20 08:51:54 chk
780 31040131 บ้านหนองกับ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 08:54:01 chk
781 31040132 บ้านหนองไผ่ สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:04:33 chk
782 31040133 วัดบ้านสวายตางวน สตึก อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 09:34:38 chk
783 31040134 วัดฤาษีสถิต นาโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-16 13:57:17 chk
784 31040135 บ้านโคกกุง นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:48:04 chk
785 31040136 วัดโพธิ์ชัย นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-15 09:42:25 chk
786 31040137 วัดสิริมงคล นาโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-11 10:32:28 chk
787 31040138 ชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์) นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 08:37:26 chk
788 31040139 วัดบุปผาราม นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:27:11 chk
789 31040140 บ้านโศกกะฐิน นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 10:26:31 chk
790 31040141 วัดท่าเรียบ นาโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-10 09:47:12 chk
791 31040142 วัดพนมวัน นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 10:30:06 chk
792 31040143 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-24 15:14:45 chk
793 31040144 อมรสิริสามัคคี นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-15 15:04:16 chk
794 31040145 วัดสระทอง นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 12:23:49 chk
795 31040146 วัดทรงสุวรรณ นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:37:45 chk
796 31040147 วัดธาตุ นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-19 17:09:05 chk
797 31040148 บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 09:52:52 chk
798 31040149 สามัคคีเทพอำนวย นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 10:15:07 chk
799 31040150 ชุมชนบ้านนาแพง นาโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-13 11:05:20 chk
800 31040151 วัดชัยสมพร นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 21:14:17 chk
801 31040152 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง นาโพธิ์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:26:14 chk
802 31040153 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) นาโพธิ์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 11:47:34 chk
803 31040154 วัดสมณาวาส บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 14:28:15 chk
804 31040155 บ้านโนนไฮ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 16:23:53 chk
805 31040156 บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 14:40:33 chk
806 31040157 บ้านหนองเรือ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 12:06:51 chk
807 31040158 วัดสุคันธารมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-18 13:33:59 chk
808 31040159 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 11:08:29 chk
809 31040160 วัดอิสาณ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-06-06 15:31:34 chk
810 31040161 วัดชายอรัญ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 13:10:17 chk
811 31040162 บ้านกอกดอนพยอม บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2016-10-03 09:48:47 chk
812 31040163 บ้านทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-16 07:51:24 chk
813 31040164 วัดพลสุวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 08:57:12 chk
814 31040165 วัดเทพประดิษฐ์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 13:50:21 chk
815 31040166 วัดเทพรังษี บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 15:20:20 chk
816 31040167 วัดสระจันทร์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 13:14:11 chk
817 31040168 บ้านกม.ศูนย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-09 11:48:17 chk
818 31040169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-23 14:26:08 chk
819 31040170 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-17 13:28:13 chk
820 31040171 วัดไพรงาม บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-15 13:39:22 chk
821 31040172 วัดศรีสุนทร บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 05:57:41 chk
822 31040173 จุฬางกูรวิทยา บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-22 10:17:42 chk
823 31040174 วัดหลักศิลา บ้านใหม่ไชยพจน์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:31:57 chk
824 31040175 อนุบาลแคนดง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 09:14:37 chk
825 31040176 บ้านหนองการะโก แคนดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 16:22:18 chk
826 31040177 วัดราษฏร์สามัคคี แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 10:26:54 chk
827 31040178 บ้านยางทะเล แคนดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-06-17 11:21:34 chk
828 31040179 บ้านโนนกลาง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 11:03:35 chk
829 31040180 บ้านกระทุ่มเครือ แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-13 13:32:01 chk
830 31040181 บ้านดงพลอง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 09:01:40 chk
831 31040182 บ้านป่าหนาม แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-17 09:02:58 chk
832 31040183 บ้านกระทุ่มจานสามัคคี แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-10 09:00:02 chk
833 31040184 บ้านขามพิมาย แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 10:15:10 chk
834 31040185 บ้านสระบัว แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-11 14:45:22 chk
835 31040186 บ้านซาดหัวหนองแคน แคนดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-17 11:45:06 chk
836 31040187 บ้านหนองสรวง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 10:27:25 chk
837 31040188 บ้านงิ้ว แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-06-17 11:22:57 chk
838 31040189 บ้านตะแบงสามัคคี แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 09:07:33 chk
839 31040190 บ้านปอแดง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-20 08:45:40 chk
840 31040191 บ้านขี้เหล็ก แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-16 12:44:35 chk
841 31040192 บ้านหนองหญ้าคา แคนดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-16 12:46:22 chk
842 31040193 บ้านโคกสว่าง แคนดง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-11-18 14:51:32 chk
843 31040194 บ้านหัวฝาย แคนดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น 2015-11-24 10:28:18 chk
844 31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 20:54:10 chk
845 31012002 ภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 11:22:48 chk
846 31012003 บัวหลวงวิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 11:31:46 chk
847 31012004 พระครูพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-17 14:58:00 chk
848 31012005 สองห้องพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-25 05:06:22 chk
849 31012006 กนกศิลป์พิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 14:57:52 chk
850 31012007 สวายจีกพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-01 19:53:38 chk
851 31012008 หนองตาดพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-30 12:45:23 chk
852 31012009 กลันทาพิทยาคม เมืองบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 21:06:16 chk
853 31012010 ธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 20:50:42 chk
854 31012011 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 21:21:07 chk
855 31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-06-01 11:00:09 chk
856 31012013 จตุราษฏร์พิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:22:35 chk
857 31012014 เมืองแฝกพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-23 14:49:30 chk
858 31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม ลำปลายมาศ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:17:02 chk
859 31012016 ชำนิพิทยาคม ชำนิ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-15 13:33:42 chk
860 31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-01 20:02:01 chk
861 31022001 กระสังพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 16:21:04 chk
862 31022002 ลำดวนพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 16:30:43 chk
863 31022003 ชุมแสงพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:26:43 chk
864 31022004 สูงเนินพิทยาคม กระสัง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-18 14:05:33 chk
865 31022005 ประโคนชัยพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:31:35 chk
866 31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:04:50 chk
867 31022007 ไพศาลพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 17:36:46 chk
868 31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:33:10 chk
869 31022009 แสลงโทนพิทยาคม ประโคนชัย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 09:56:42 chk
870 31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร บ้านกรวด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-23 10:08:20 chk
871 31022011 โนนเจริญพิทยาคม บ้านกรวด มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:16:23 chk
872 31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม พลับพลาชัย ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-28 06:14:12 chk
873 31022013 ห้วยราชพิทยาคม ห้วยราช มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-23 10:13:58 chk
874 31032001 นางรอง นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-03 12:08:04 chk
875 31032002 สิงหวิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:24:07 chk
876 31032003 นางรองพิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-12-09 11:11:36 chk
877 31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 19:52:22 chk
878 31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-24 11:05:22 chk
879 31032006 เหลืองพนาวิทยาคม นางรอง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:27:26 chk
880 31032007 ถนนหักพิทยาคม นางรอง อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-08-02 07:29:22 chk
881 31032010 หนองกี่พิทยาคม หนองกี่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 07:31:16 chk
882 31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม หนองกี่ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 07:22:24 chk
883 31032012 ร่วมจิตต์วิทยา ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-16 20:30:21 chk
884 31032013 ละหานทรายวิทยา ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:27:58 chk
885 31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2017-03-28 07:25:49 chk
886 31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-11-27 12:20:29 chk
887 31032016 ไทยเจริญวิทยา ปะคำ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:33:35 chk
888 31032017 ปะคำพิทยาคม ปะคำ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 18:34:27 chk
889 31032018 หนองหงส์พิทยาคม หนองหงส์ อนุบาล-ประถมศึกษา 2015-07-29 18:42:16 chk
890 31032019 ห้วยหินพิทยาคม หนองหงส์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 18:46:16 chk
891 31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม โนนสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:38:22 chk
892 31032021 สามัคคีพิทยาคม โนนสุวรรณ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-07 15:27:59 chk
893 31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ โนนดินแดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-16 10:58:18 chk
894 31032023 พนมรุ้ง เฉลิมพระเกียรติ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:35:34 chk
895 31042001 คูเมืองวิทยาคม คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-25 14:51:04 chk
896 31042002 ตูมใหญ่วิทยา คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-24 09:24:38 chk
897 31042003 มัธยมพรสำราญ คูเมือง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:37:14 chk
898 31042005 พุทไธสง พุทไธสง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-30 11:41:49 chk
899 31042006 เมืองแกพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-02 12:39:17 chk
900 31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:35:54 chk
901 31042008 สะแกพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-10-10 05:10:37 chk
902 31042009 สมเสม็ดวิทยา สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:37:23 chk
903 31042010 ร่อนทองพิทยาคม สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2016-02-09 09:08:22 chk
904 31042011 สตึก สตึก มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-08-04 07:53:51 chk
905 31042012 นาโพธิ์พิทยาคม นาโพธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-22 22:52:36 chk
906 31042013 อุดมอักษรพิทยาคม นาโพธิ์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:55:16 chk
907 31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม บ้านใหม่ไชยพจน์ มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-31 15:39:14 chk
908 31042015 แคนดงพิทยาคม แคนดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 19:57:44 chk
909 31042016 ดงพลองพิทยาคม แคนดง มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย 2015-07-29 20:00:29 chk