[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
เรื่อง :
ผู้เขียน : นางสาวกฤติกา ทองเพ็ชร
พุธ ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 40

โครงการประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสหวิทยาเขต ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561 เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาและช่วยเหลือโรงเรียนในสหวิทยาเขต

ผลการดำเนินงานโครงการ

คณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 22 มีนาคม 2561 ครบทั้ง 66 โรง (ร้อยละ 100) 

สภาพปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา

 

 

 

ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนสำรวจระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561

 

 เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan