[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 / ก.พ. / 2558
แหล่งเรียนรู้ CEFR
นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ CEFR อ่านต่อ...
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 20 / ม.ค. / 2558
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR
กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบ อ่านต่อ...
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan