[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : angstrom_jeg


 ความนำ

   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พื้นฐาน มี 3 ขั้นตอน คือ ขั้นนำ ขั้นจัดการเรียนรู้และขั้นสรุป การแตกหน่อขึ้นกับผู้เขียนที่พึ่งพิงแนวคิด หลักการหรือทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดรับกับสาระที่ต้องการสื่อสารกับนักเรียน ผสานกลมกลืนกับผลการเรียนรู้ที่นักเรียนจะพึงมีพึงได้ กอปรทั้งนักเรียนนำไปประยุกตืใช้ในการดำรงชีพในบริบทที่ตนเป็นอยู่เป็นสุขพอเพียง

   วิถีศรัทธา ที่มีต่อสิ่งใดก็ตามไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีชีวิต หรือ ไม่มีชีวา จะส่งผลการการปฏิบัติตาม เชื่อ ในสิ่งเหล่านั้นอย่างราบรื่น

   ครู จำเป็นต้องสร้าศรัทธาให้เกิดแก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การพูดจา การวางตัวความประพฤติเหมาะสม ภูมิรู้ในสาขาที่ตนเองสอน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเป็นขั้นต้นของวิถีศรัทธาซึ่งเป็นนามธรรม ก่อให้เกิดการยอมรับ ปฏิบัติตามเกือบทุกสิ่งอย่างที่ครูสอนหรืออบรมสั่งสอน (หลักการสอน เช่น สอนวิชาฟิสิกส์ แนวปฏิบัติ คือ สอนนักเรียนให้รู้ฟิสิกส์ มิได้สอนฟิสิกส์แก่นักเรียนโดยตรง)

   การสร้างศรัทธานับว่าสำคัญยิ่ง จึงใช้ขั้นนำ(คำพูด สาธิต คำถามตามแนวโสเครติส) ข้าพเจ้าสอนวิชาฟิสิกส์ สอที่โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีภาษาประจำถิ่นเป็นภาษาเขมร พบว่านักเรียนรับรู้ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่า "ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากเย็นเข็ญใจ" นับเป็นกำแพงความนึกคิดที่นักเรียนจะต้องผ่านไปให้ได้

   ส่วนหนึ่งของขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

          จึงอธิบาย คำว่า "Physics is JEG"  JEG(สำเนียงเขมร เจ็ค = กล้วย )as the same as banana (กล้วย)ความหมายโดยรวม คือ "ฟิสิกส์เป็นเรื่องกล้วยๆ"

          ส่วนคำว่า angstrom (อังสตรอม สอดคล้องกับสำเนียงเขมร = อังฮังซอม, ข้าวต้มมัดที่นึ้งสุกแล้ว เพื่อเพิ่มความอร่อยจะเอาไปปิ้งย่างต่อ) อังสตรอม เป็นขนาดเส้นผ่าน ศก.ของอะตอมตามแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด เท่า สิบยกกำลังลบสิบเมตร

          จึงแนวทางหนึ่งที่ทำให้นักเรียนใกล้ชิดกับฟิสิกส์ครับ เพื่อเกิดศรัทธาใหม่ว่า "ฟิสิกส์เป็นเรื่องกล้วยๆ"

ข้อคำนึง ความยาก-ความง่าย ถือเป็นสมบัติคู่ ในสิ่งง่ายๆ ก็แฝงด้วยความหยุ่งยากซับซ้อนอยู่ ครับ

                                                                                 เอกชัย สวัสดิ์สิงห์ (JEG) "ครูฟิสิกส์จนๆ คนหนึ่งในต่างจังหวัด"

                                                                                                                                                       29 Sep._1

| เข้าชม : 502 |
ผู้เขียน : นายเอกชัย สวัสดิ์สิงห์
หน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รร.ประโคนชัยพิทยาคม
อาทิตย์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan