[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง : กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR


TOP HIT
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

- กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป CEFR [ 3399 ]
- แหล่งเรียนรู้ CEFR [ 1837 ]

The Common European Framework of Reference for Languages : CEF)

กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป

 

กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) คือ มาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ  ในปี ค.ศ. 2002 สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา  ปัจจุบันกรอบอ้างอิงนี้ (CEFR) ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล

CEFR ได้จำแนกผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มหลักและแบ่งเป็น 6 ระดับความสามารถ ดังนี้

level group

A

B

C

level group name

Basic User

ผู้ใช้ภาษาขั้นพื้นฐาน

Independent User

ผู้ใช้ภาษาขั้นอิสระ

Proficient User

ผู้ใช้ภาษาขั้นคล่องแคล่ว

level

A1

A2

B1

B2

C1

C2

level name

Breakthrough or beginner

Waystage or elementary

Threshold or intermediate

Vantage or upper intermediate

Effective Operational Proficiency or advanced

Mastery or proficiency

ทั้งนี้ในแต่ละระดับได้กำหนดความสามารถในการใช้ภาษาไว้ดังนี้

ระดับ

คำอธิบาย

A1

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่ายๆในชีวิตประจำวัน สามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น ทั้งยังสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เช่น เขาอยู่ที่ไหน รู้จักใครบ้าง มีอะไรบ้าง และตอบคำถามเหล่านี้ได้ ทั้งยังสามารถเข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัดเจน

A2

ผู้เรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลางเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว  การจับจ่ายใช้สอย สถานที่ ภูมิศาสตร์ การทำงาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วไป และการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถบรรยายความฝัน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดล้อม และสิ่งอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้

B1

ผู้เรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสำคัญของข้อความทั่วๆไปได้ เมื่อเป็นหัวข้อที่คุ้นเคย หรือสนใจ เช่น การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง พร้อมให้เหตุผลสั้นๆได้

B2

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับดี สามารถใช้ภาษา พูดและเขียนได้แทบทุกเรื่อง อย่างถูกต้อง และคล่องแคล่วขึ้น รวมทั้งสามารถจะอ่านและทำความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากขึ้นได้

C1

ผู้เรียนสามารถเข้าใจข้อความยาวๆที่ซับซ้อนในหัวข้อหลากหลาย และเข้าใจความหมายแฝงได้สามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องหยุดคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาทั้งในด้านสังคมการทำงาน หรือด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนข้อความที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามโครงสร้างไวยากรณ์ พร้อมทั้งสามารถใช้คำเชื่อมประโยคได้อย่างถูกต้อง

C2

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยมใกล้เคียงเจ้าของภาษา  สามารถใช้ภาษามาตรฐานได้อย่างสละสลวย ถูกต้องตามจุดประสงค์ที่จะสื่อสารได้ดี สามารถอ่าน บทความที่เป็นภาษาต้นฉบับ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวรรณกรรม) ได้เข้าใจ สามารถ และเลือกใช้ภาษาสำหรับพูดและเขียนได้อย่างเหมาะสม

 

ในการนำกรอบอ้างอิง CEFR มาใช้ในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1.1  ใช้ CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการเป้าหมายการจัดการเรียนรู้/การพัฒนา โดยใช้ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไว้ดังนี้

 

ระดับนักเรียน

ระดับความสามารถ                  ทางภาษา

ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบ CEFR

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา (ป.6)

ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น

A1

ผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ  (ม.3)

ผู้ใช้ภาษาขั้นเริ่มต้น

A2

ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ม.6/ปวช.)

ผู้ใช้ภาษาขั้นต้น

B1


           ดังนั้น  ในการประเมินหรือตรวจสอบผลการจัดการศึกษา หรือผลการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับข้างต้น  หน่วยงานที่รับผิดชอบควรได้มีการทดสอบหรือวัดผล โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานที่เทียบเคียงผลคะแนนกับระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบอ้างอิง CEFR เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาผ่านเกณฑ์ระดับความสามารถที่กำหนดหรือไม่

1.2  ใช้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  โดยนำระดับความสามารถทางภาษาที่กรอบอ้างอิง CEFR กำหนดไว้แต่ละระดับ มากำหนดเป้าหมายของหลักสูตร และใช้คำอธิบายความสามารถทางภาษาของระดับนั้นๆ มากำหนดกรอบเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังตัวอย่างคำอธิบายความสามารถต่อไปนี้

Level

A1

A2

B1

level name

Breakthrough or beginner

Waystage or elementary

Threshold or intermediate

Description

-  Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type.

- Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.

- Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.

-  Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment).

- Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.

- Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

-  Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.

- Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken.

- Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest.

- Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.


1.3  ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยนำระดับความสามารถทางภาษาและคำอธิบายความสามารถทางภาษาที่กรอบอ้างอิง CEFR กำหนดไว้แต่ละระดับ มาพิจารณาจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะทางภาษาและองค์ความรู้ตามที่ระบุไว้ เช่น ในระดับ A1 ผู้สอนต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ ใช้ภาษา แนะนำ ถาม-ตอบ ปฏิสัมพันธ์พูดคุยในเรื่องที่กำหนดไว้ในคำอธิบายดังตารางข้างต้นได้ การเรียนการสอนจึงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ฟังและพูดสื่อสารเป็นหลักผู้เรียนจึงจะมีความสามารถตามที่กำหนด

1.4 ใช้ในการทดสอบ และการวัดผล โดยใช้แบบทดสอบ/แบบวัดที่สามารถเทียบเคียงผลได้กับกรอบอ้างอิง CEFR เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับความสามารถของผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการทดสอบ เพื่อการจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรม หรือสื่อให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็น อันจะนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน/ผู้เข้ารับการทดสอบให้มีความสามารถตามเป้าหมาย/เกณฑ์ที่กำหนด

1.5 ใช้ในการพัฒนาครู โดยดำเนินการ ดังนี้

1) ใช้เครื่องมือในการประเมินตนเอง (self- assessment checklist) ตามกรอบ CEFR เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบและ ประเมินความก้าวหน้า ความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

2) ประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของครูก่อนการพัฒนา โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ในการตรวจสอบระดับความสามารถของครู

3) จัดทำฐานข้อมูลและกลุ่มครูตามระดับเพื่อวางแผนพัฒนา และติดตามความก้าวหน้าในการเข้ารับการพัฒนาตามระดับความสามารถ

4) กำหนดเป้าหมายความสามารถด้านภาษาตามกรอบ CEFR การพัฒนาครูแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาจัดหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา ครูให้มีความสามารถในการใช้ภาษาผ่านเกณฑ์และบรรลุเป้าหมายที่กำหนด

5) ใช้แบบทดสอบมาตรฐานตามกรอบ CEFR ทดสอบหลังการพัฒนาเพื่อประเมินหลักสูตรการพัฒนา กระบวนการพัฒนา และความสามารถของครู เทียบเคียงกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งจัดกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำอธิบายกรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)

(EAQUALS BANK OF DESCRIPTORS - AS LEVELS)

 

การฟังโดยภาพรวม

(OVERALL LISTENING)

การฟังคู่สนทนา

(LISTEN TO INTERLOCUTOR)

การฟังการอภิปราย

(LISTEN IN DISCUSSION)

การฟังในฐานะ       ผู้ฟัง/ผู้ชม

(LISTEN IN AUDIENCE)

การฟังจากโทรทัศน์

หรือภาพยนตร์

(LISTEN TO TV, FILM)

การฟังประกาศ

(LISTEN

ANNOUNCEMENTS)

A2

สามารถเข้าใจข้อมูลและ
คำถามง่ายๆ เกี่ยวกับครอบครัว ผู้คน บ้าน งาน และงานอดิเรก

สามารถเข้าใจ
บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างง่ายๆ
ที่คู่สนทนาพูดอย่างชัดเจน
และช้าๆ
รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ

สามารถเข้าใจ
บทสนทนาสั้นๆ เกี่ยวกับครอบครัว งานอดิเรกและชีวิตประจำวันได้ โดยพูดอย่างช้าๆ และชัดเจน

(ไม่ระบุ)

 

สามารถบอก
หัวเรื่องและใจความสำคัญของการรายงานข่าว
ในประเด็นต่างๆทางโทรทัศน์ได้

สามารถเข้าใจข้อมูล ง่ายๆ
สั้นๆ และชัดเจนเกี่ยวกับสนามบิน สถานีรถไฟ และสามารถเข้าใจ ใจความสำคัญ เกี่ยวกับ
ประกาศต่างๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ เป็นต้น


 

การอ่านโดยภาพรวม

(OVERALL READING)

การอ่านเพื่อหา     ข้อมูลเบื้องต้น

(READ FOR ORIENTATION)

การอ่านข้อมูลและข้อโต้แย้ง

(READ INFO &

ARGUMENT)

การอ่านคำสั่ง
คำชี้แจงขั้นตอนต่างๆ

(READINSTRUCTIONS)

การอ่านวรรณกรรม

(READ    LITERATURE)

การอ่านเอกสารโต้ตอบ

(READ CORRESPONDENCE)

A2

สามารถเข้าใจ
บทอ่านสั้นๆ
และง่ายๆ
ที่ประกอบด้วยคำศัพท์ที่คุ้นเคย รวมทั้งคำศัพท์สากล

สามารถหาข้อมูล
ที่สำคัญในบทโฆษณาแผ่นพับ ใบปลิว หน้าเว็บ (web page)
แคตตาล็อก ตารางเวลา ฯลฯ

สามารถเข้าใจใจความสำคัญ
ของคำบรรยาย ข่าวสั้นๆ
ถ้าผู้อ่านมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ บ้างอยู่แล้วเช่น ข่าวเกี่ยวกับกีฬา และบุคคลที่มีชื่อเสียง

สามารถเข้าใจคำแนะนำที่ชัดเจน  เช่น วิธีใช้โทรศัพท์  ตู้กดเงิน หรือ
ตู้เครื่องดื่ม
หยอดเหรียญ

สามารถเข้าใจประเด็นสำคัญที่อ่านเกี่ยวกับเรื่องในชีวิตประจำวัน
ที่ง่ายๆและสั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสื่อประกอบ

สามารถเข้าใจข้อความง่ายๆ
สั้นๆจากเพื่อนๆ เช่น อีเมล์
การสนทนาทางเว็บ โปสการ์ด หรือจดหมายสั้นๆ

 

 

การบรรยาย

(DESCRIPTION)

การโต้แย้ง

(ARGUING A CASE)

การนำเสนอ

(PRESENTATIONS)

A2

- สามารถบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัวและบุคคลอื่น

- สามารถบรรยายเกี่ยวกับการศึกษา
ของตน งานที่ทำในปัจจุบันหรือในอดีต

- สามารถบรรยายงานอดิเรกและความสนใจของตนเอง

- สามารถบรรยายเกี่ยวกับบ้าน และที่อยู่อาศัยของตนเอง

- สามารถบรรยายสิ่งที่ทำในวันหยุด
สุดสัปดาห์หรือในวันหยุดที่ผ่านมา
ของตนเอง

- สามารถพูดคุยเกี่ยวกับแผนการสำหรับวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดครั้งต่อไปของตนเอง

สามารถอธิบายเหตุผลว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งใด

ถ้ามีเวลาที่จะเตรียมความพร้อม  สามารถให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ดี เช่น ประเทศ
กีฬาที่เล่นเป็นทีมวงดนตรี ฯลฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนโดยภาพรวม

(OVERALL WRITING)

การเขียนเชิงสร้างสรรค์

(CREATIVE)

การเขียนรายงานข้อมูล

และข้อโต้แย้ง (REPORTS: INFO & ARGUMENT)

การเขียนเอกสารโต้ตอบ

(CORRESPONDENCE)

A2

สามารถเขียนเกี่ยวกับตัวเองโดยใช้ภาษาง่าย ๆ เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ของตนเองโรงเรียนงานที่ทำ งานอดิเรก ฯลฯ

สามารถเขียนเกี่ยวกับสิ่งของและบุคคลที่ตนเองรู้จัก
เป็นอย่างดีด้วยการใช้
ภาษาง่ายๆ เช่น รายละเอียดของเพื่อน  สิ่งที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน

สามารถกรอกแบบสอบถาม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา งาน ความสนใจ และ
ทักษะต่าง ๆของตนเอง

- สามารถเขียนข้อความง่ายๆ เช่น การเชิญหรือเปลี่ยนแปลงการเชิญ หรือการนัดหมาย

- สามารถเขียนข้อความสั้นๆถึงเพื่อนๆเพื่อขอหรือให้ข่าวสาร ข้อมูลส่วนตัว เช่น  ข้อความ หรือโปสการ์ด

 

 

การปฏิสัมพันธ์

(INTERACTION)

การเทียบเคียง

(COMPENSATION)

การแก้ไขข้อบกพร่อง

(REPAIR)

A2

- สามารถเริ่มต้นการสนทนาได้                                

- สามารถบอกได้ชัดเจนว่าตนเองไม่เข้าใจอะไร และสามารถถามคำถามง่ายๆ เพื่อขอคำอธิบาย

เมื่อไม่สามารถนึกคำศัพท์ออกในขณะที่ซื้อของในร้านค้า สามารถชี้ไปที่สินค้าและขอความช่วยเหลือได้

สามารถตรวจสอบงานเขียน เพื่อหาความผิดพลาด เช่น ความสอดคล้องระหว่างประธานและคำกริยา ความสอดคล้องของคำสรรพนาม และการใช้คำนำหน้านาม

 

 

การฟังโดยภาพรวม

(OVERALL LISTENING)

การฟังคู่สนทนา

(LISTEN TO INTERLOCUTOR)

การฟังการอภิปราย

(LISTEN IN DISCUSSION)

การฟังในฐานะ

ผู้ฟัง/ผู้ชม

(LISTEN IN AUDIENCE)

การฟังจากโทรทัศน์  หรือภาพยนตร์

(LISTEN TO TV, FILM)

การฟังประกาศ

(LISTEN ANNOUNCEMENTS)

A2+

สามารถเข้าใจ
สิ่งที่ผู้พูดพูดเพื่อตอบสนอง
ความต้องการทันที ในกรณีที่ผู้พูด
พูดอย่างช้าและชัดเจน

 

 

 

 

สามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นสนทนากับตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ
ในชีวิต

ประจำวัน และสามารถขอความช่วยเหลือได้

 

สามารถแยกประเด็นการอภิปรายต่างๆ
ที่พูดอย่างช้าและชัดเจน

สามารถเข้าใจ
เนื้อเรื่องสั้นๆ
ง่ายๆ เมื่อผู้พูด
พูดช้าและชัดเจน

สามารถ
จับใจความสำคัญ
ของข่าวทางโทรทัศน์ได้ทัน
ในกรณีที่ผู้ประกาศพูดอย่างช้าและชัดเจนเป็นข่าวที่คุ้นเคยและมีภาพประกอบข่าวเพื่อช่วยในการเข้าใจ

สามารถเข้าใจใจความสำคัญของข้อความ ประกาศและคำแนะนำที่ง่าย สั้น และชัดเจน

 

 

 

 

 

 

 

           

การอ่านโดยภาพรวม

(OVERALL

READING)

การอ่านเพื่อหาข้อมูลเบื้องต้น

(READ FOR ORIENTATION)

การอ่านข้อมูล

และข้อโต้แย้ง

(READ INFO & ARGUMENT)

การอ่านคำสั่ง           คำชี้แจงขั้นตอนต่างๆ

(READ INSTRUCTIONS)

การอ่านวรรณกรรม

(READ LITERATURE)

การอ่านเอกสารโต้ตอบ

(READ CORRESPONDENCE)

A2+

สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ง่ายๆและสั้น เป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งใช้ภาษาที่พบบ่อยๆ
ในชีวิตประจำวัน หรือภาษาที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

สามารถใช้สมุดโทรศัพท์ และหนังสือ
อ้างอิงอื่นๆเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการ และเข้าใจข้อมูลสำคัญๆ เช่น ราคาสินค้า ขนาดของที่พักอาศัยความแรงของรถ ความแรงของคอมพิวเตอร์

สามารถเข้าใจใจความสำคัญจากเรื่องในหนังสือพิมพ์
ฉบับย่อ / เรื่องในนิตยสารวารสาร เมื่อมีรูปภาพประกอบ

สามารถเข้าใจคำแนะนำที่ใช้ภาษาง่ายๆ เช่นโทรศัพท์สาธารณะ เครื่องจำหน่ายตั๋วสาธารณะ ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย และการบอกทิศทาง

สามารถเข้าใจเรื่องในชีวิตประจำวันสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว
ที่เขียนด้วยภาษาง่ายๆ

สามารถเข้าใจ  ข้อความง่ายๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมายจากเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน เช่น การนัดหมายเวลารับประทานอาหารกลางวัน/อาหารเย็น หรือขอร้องให้มาทำงานแต่เช้า

 

 

การสนทนา

(CONVERSATION)

การอภิปราย

(DISCUSSION)

การแลกเปลี่ยนข้อมูล

(INFORMATION EXCHANGE)

การติดต่อกิจธุระ

(TRANSACTIONS)

การสนทนาทางโทรทัศน์

(TELEPHONING)

A2+

- สามารถสนทนากับเพื่อนๆ ถาม ตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย (เช่น อากาศ งานอดิเรก สัตว์เลี้ยง ดนตรี กีฬา)

- สามารถถามและตอบคำถามง่ายๆเกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอดีต
(เช่น เมื่อวานนี้ สัปดาห์ก่อน ปีก่อน)

- สามารถพูดขอและให้ความคิดเห็น
แสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแบบง่ายๆ

- สามารถหารือเกี่ยวกับเรื่องต่าง
ที่จะทำ
สถานที่

ที่จะไป ฯลฯ

สามารถบอกและปฏิบัติตามทิศทาง และคำอธิบายขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เช่น อธิบายวิธีการไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

- สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน
ในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการจับจ่ายซื้อของ การรับประทานอาหารนอกบ้าน และการตรวจสอบเวลา
ในการเดินทาง

- สามารถพูดขอข้อมูลทั่วๆไปเกี่ยวกับการเดินทาง การซื้อตั๋ว และสามารถส่งต่อข้อมูลที่ทราบเกี่ยวกับ สถานที่ เวลา ราคา ฯลฯ

สามารถโทรศัพท์หาเพื่อนเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร พูดคุยวางแผนและนัดหมายพบปะกัน

 

 

การบรรยาย

(DESCRIPTION)

การโต้แย้ง

(ARGUING A CASE)

การนำเสนอ

(PRESENTATIONS)

การสรุปความ

(SUMMARISING)

A2+

- สามารถบรรยายถึงสถานที่
ที่ชอบ (เช่น เมือง ที่พักในช่วงวันหยุด)

- สามารถบอกสิ่งที่ทำเป็นประจำ ที่บ้าน ที่ทำงาน และในเวลาว่าง

- สามารถบรรยายแผนการ การจัดการ และสิ่งที่เลือก

- สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของตนเอง
ในอดีต (เช่น กิจกรรมที่ทำในวันสุดสัปดาห์ ในวันหยุดต่างๆ)

- สามารถบรรยายประสบการณ์ในการเรียน หรือประสบการณ์ในการทำงาน

สามารถอธิบายและให้เหตุผลสั้นๆเกี่ยวกับการกระทำและแผนการถ้ามีเวลาเตรียมตัว

สามารถนำเสนอประเทศ
ทีมกีฬา วงดนตรี ฯลฯ
แก่ผู้ฟัง

สามารถสรุปเรื่องสั้นๆที่อ่าน โดยใช้ภาษาจากเรื่องที่อ่าน

 

 

การบรรยาย

(DESCRIPTION)

การโต้แย้ง

(ARGUING A CASE)

การนำเสนอ

(PRESENTATIONS)

การสรุปความ

(SUMMARISING)

A2+

- สามารถบรรยายถึงสถานที่
ที่ชอบ (เช่น เมือง ที่พักในช่วงวันหยุด)

- สามารถบอกสิ่งที่ทำเป็นประจำ ที่บ้าน ที่ทำงาน และในเวลาว่าง

- สามารถบรรยายแผนการ การจัดการ และสิ่งที่เลือก

- สามารถบรรยายกิจกรรม เหตุการณ์ หรือประสบการณ์ของตนเอง
ในอดีต (เช่น กิจกรรมที่ทำในวันสุดสัปดาห์ ในวันหยุดต่างๆ)

- สามารถบรรยายประสบการณ์ในการเรียน หรือประสบการณ์ในการทำงาน

สามารถอธิบายและให้เหตุผลสั้นๆเกี่ยวกับการกระทำและแผนการถ้ามีเวลาเตรียมตัว

สามารถนำเสนอประเทศ
ทีมกีฬา วงดนตรี ฯลฯ
แก่ผู้ฟัง

สามารถสรุปเรื่องสั้นๆที่อ่าน โดยใช้ภาษาจากเรื่องที่อ่าน

 

 

 

 

 

 

การปฏิสัมพันธ์

(INTERACTION)

การเทียบเคียง

(COMPENSATION)

การแก้ไขข้อบกพร่อง

(REPAIR)

A2+

- สามารถเริ่มต้นการสนทนา ดำเนินการสนทนา หรือจบการสนทนาสั้นๆ
แบบง่ายๆ

- สามารถขอให้คู่สนทนาพูดซ้ำในสิ่งที่พูดด้วยวิธีการง่ายๆ

สามารถใช้คำที่ “ผิด” หรือคำที่ง่ายขึ้น เมื่อไม่สามารถนึกถึงคำที่ต้องการใช้ได้ และขอให้ผู้อื่นช่วย(บอกคำศัพท์)

สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในโครงสร้างประโยคง่ายๆที่ได้เรียน ถ้ามีเวลาและได้รับความช่วยเหลือบ้างเล็กน้อย

 

ขอบข่ายของคำศัพท์

(RANGE)

ความแม่นยำ

(PRECISION)

การเชื่อมโยงเรื่องและความคิด

(LINKING TEXT AND IDEAS)

ความถูกต้อง

(ACCURACY)

ความคล่องแคล่ว

(FLUENCY)

ภาษาศาสตร์สังคม

(SOCIO-LINGUISTIC)

A2+

สามารถรู้คำศัพท์เพียงพอที่จะใช้ในสถานการณ์และเรื่องต่างๆที่คุ้นเคยในชีวิต
ประจำวัน แต่ต้องสืบค้นคำศัพท์ และบางครั้งต้องทำให้สิ่งที่พูดเข้าใจง่ายขึ้น

สามารถสื่อสารประเด็นสำคัญ
ในสิ่งที่ต้องการ
จะพูด แม้ว่าบางครั้งต้องทำให้ง่ายขึ้น

สามารถใช้คำเชื่อมที่สำคัญที่สุด เพื่อเล่าเรื่อง (เช่น “first” “then” “after” และ “later”)

สามารถใช้โครงสร้างประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องในสถานการณ์ประจำวันทั่วๆไป

สามารถร่วมการสนทนาที่ยาวขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นเคย แต่จำเป็น ต้องหยุดและคิด หรือเริ่มใหม่ด้วย  วิธีที่แตกต่าง     จากเดิม

สามารถพูดคุยกับผู้อื่นในสังคม 
แต่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการใช้สำนวนภาษาทั่วๆไป
ที่ง่ายที่สุด และอยู่ในชีวิตประจำวัน

 

 

  

| เข้าชม : 3398 |
ผู้เขียน : เพ็ญพิมล เทพทอง
หน่วยงาน : กลุ่มนิเทศ ฯ สพม.32
อังคาร ที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ.2558
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 6 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan