[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง : ปรับการสอน เตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงเรียน EIS


แนวคิดในการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคุณลักษณะด้านมุ่งมั่นในการเรียนรู้

 

การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดไว้ในข้อที่ 1 ว่า
“คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล” ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทำงานร่วม
กับผู้อื่น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)

         วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี่ยวข้องกับทุกคน ทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต
และการทำงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ

ศาสตร์อื่นๆวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge-based society)
ดังนั้นทุกคนจึงต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  เพื่อที่จะมี

ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่าง
มีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.   2551 : 1) อย่างไรก็ตามความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มี
อย่างกว้างขวาง จะถูกนำเสนอด้วยช่องทางต่างๆเป็นภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็น เมื่อนักเรียน
ต้องการเข้าถึงความรู้ ข้อมูล ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยเครื่องมือ
คือภาษาอังกฤษ (Peter Hudson.   2009  :  165)  

         ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสำหรับการสื่อสารในโลกปัจจุบัน อีกทั้งเป็นภาษาทางการ
ของประเทศกลุ่มอาเซียน
ผู้ที่ใช้ทักษะภาษาได้ดีย่อมทำให้การดำเนินกิจการต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้การมีความรู้ความสามารถและทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่ง ในประเทศไทยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยมีทักษะความรู้ความสามารถใน
การใช้ภาษาได้นั้นรัฐบาลและหน่วยงานการศึกษาต่างก็พยายามพัฒนาปรับให้เหมาะสมเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเห็นได้จากความเคลื่อนไหวทางด้านการพัฒนาหลักสูตรและวิธี

การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านนโยบาย วัตถุประสงค์ การปฏิบัติ และเทคนิควิธีที่หลากหลาย
ล้วนเป็นสิ่งที่บอกได้ถึงความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาอังกฤษเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม (Idris and others,   2007  :  101-103)

            การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่มี
ความสอดคล้องกับการจัดการเรียนการรู้เพื่อพัฒนาการรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่กับพัฒนาทักษะทางภาษา
ในครั้งนี้ได้ใช้โปรแรกมที่ชื่อว่า EIL (English-Intergrated Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน
โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ.    2553  :  1-2)

           

 

            เนื่องจากบริบทของนักเรียนที่ยังมีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษไม่มากนัก
ครูผู้สอนจึงเลือก ใช้วิชาที่เรียนว่า การสอนสองภาษา (Bilingual) เพื่อปรับพื้นฐานให้นักเรียนคุ้นชินกับคำศัพท์/
ประโยคที่ใช้ในห้องเรียน (Classroom Language) และ
คำศัพท์และประโยคในรายวิชาชีววิทยา (Technical Term)

            การพัฒนาคุณลักษณะด้านความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ ในแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้
ออกแบบโดยให้นักเรียนสร้าง Model ของเนื้อเยื่อพืช ซึ่งเป็นการสร้างชิ้นงานที่อาศัยความพยายาม
และความมุ่งมั่น รวมถึงการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการทำงาน
ของนักเรียนนั่นเอง

         รูปแบบการเรียนรู้ในครั้งนี้ ใช้ชื่อว่า DMW โดย D ย่อมาจาก Doing ซึ่งหมายถึงการเรียนรู้
ที่ผ่านการปฏิบัติตามแนวคิด Constructivism มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และความจำ
หันมาให้ความสำคัญกับคำถามที่ว่า “นักเรียนได้มาซึ่งความรู้โดยวิธีการใด”หลักการคือผู้เรียนเป็น
ผู้ปฎิบัติ  ผู้เรียนสร้างความรู้จากความเข้าใจของตนเองการออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพคือ ผู้สอนต้องรู้ว่า จิตวิทยาการพัฒนาสติปัญญา คือ วิธีการทำงานของกระบวนการความคิด
และรูปแบบของกระบวนการจิตใจ (Sawyer.   2006  :  5-6  ; 
Loyren and Rikers.    2011  : 363-364)  
M คือ Modeling การเรียนรู้จากการสร้างรูปแบบเพื่อใช้แทนของจริง ส่งเสริมให้นักเรียน
เข้าใจหลักการหลัก (Big idea)
ของการเรียนรู้นั่นๆ เป็นวิธีการหนึ่งเพื่อให้เข้าใจของจริง/ระบบจริง แต่อย่างไรก็ตามต้องสร้างความเข้าใจ
ให้ผู้เรียนเห็นถึงข้อจำกัดของ Model ด้วย  (Gustafson and Mahaffy.   2011) W คือ Word Explain
Word Picture พัฒนามาจาก Word Explain Word Teaching (ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า. 2557)
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของคำศัพท์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ใช้จินตนาการ ในการสร้างความเข้าใจ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้นๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนสามารถ recall ข้อมูลได้อย่างทันท่วงที

 

บรรณานุกรม

Gustafson, Brenda and Peter Mahaffy “The Concept of a Model Ways to teach  
            students the meaning behind models and not just what they represent”
            Science and Children, September  :   73-77,  2011.

Peter Hudson.   Learning to Teach Science Using English As The Medium of Instruction. 
             Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology    
            Education,
   5(2)  :  165-170,   2009.

Idris, Noraini and others.    The Professional Preparation of Malaysian Teachers in the   
            Implementation of Teaching and Learning of Mathematics and Science in  
            English.  Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,   
            3(2)  :  101-110,   2007.

Sawyer,  R.K.   The Cambridge Handbook of the Learning Sciences.  New York  : 
            Cambridge University.   2006.

 กระทรวงศึกษาธิการ.    หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีพุทธศักราช  2551.    กรุงเทพฯ     
            :  กระทรวงศึกษาธิการ,  2551.

ปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า. Word Explain Word Technique. เอกสารประกอบการอบรม Teaching        
            Science and Mathematics through English for Learning skills in 21st century, 
            2557.

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            กระทรวงศึกษาธิการ.   .    ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
            วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551.    กรุงเทพฯ   
            :    กระทรวงศึกษาธิการ,  2551.

| เข้าชม : 1060 |
ผู้เขียน : นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
หน่วยงาน : โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
พุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
webmaster by Pitcha Sritawan